Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-DP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Decydowanie polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W03, P2_U05

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studenta pogłębionej wiedzy z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia społeczno-politycznego. Student powinien potrafić wskazać podmioty uczestniczące w politycznych procesach decyzyjnych oraz opisać ich rolę, znaczenie i skutki ich działalności (P2_W03 -P7S_WG).

Nadto celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w zakresie twórczego podejścia do nowych problemów (analizuje sytuacje decyzyjne, okoliczności i czynniki je warunkujące) oraz sprawnego wyszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania (prawidłowo realizuje proces decyzyjny przechodząc przez wszystkie jego etapy). Ponadto Student powinien potrafić samodzielnie planować swój rozwój (jako drogę od sytuacji wyjściowej do sytuacji pożądanej), a także posiadać umiejętność wspomagania innych w tym zakresie, np. poprzez wskazywanie prawidłowości lub korektę pojawiających się zakłóceń i błędów decyzyjnych (P2_U05 = P7U_U, P7S_UU).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków

1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania

decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Brzezińska M.M., Decyzje polityczne i proces polityczny, w: A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie, Wolters Kluwer 2022, s. 154-168.

4. Banasik M., Decyzje polityczne w czasach kryzysu i ich skutki społeczno-ekonomiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, "Chorzowskie Studia Polityczne: Bariery współczesnej demokracji - perspektywa globalna" (Barriers to Modern Democracy - a Global Perspective), [s. l.], v. 5, n. 5, p. 191–212, 2012, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbaz&AN=edsbaz.171383941&lang=pl&site=eds-live.

Literatura uzupełniająca:

1. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

2. L. Cichobłaziński, Procesy decyzyjne w samorządzie terytorialnym w koncepcji Multi-level Governance, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie" [Internet], 2015 Jan 1; 2(20):26–35, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbaz&AN=edsbaz.171429366&lang=pl&site=eds-live.

3. Witkowska M., Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, Stan prawny na dzień 1 września 2004 r. Wydaw. Sejmowe; 2004; https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06511a&AN=uksw.65804&lang=pl&site=eds-live.

4. A. Ziętek, Otoczenie społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji społecznej, "Społeczeństwo i Polityka" 2019 Jan 1; https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbaz&AN=edsbaz.171632416&lang=pl&site=eds-live.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student poznaje aktorów, decydentów, elity polityczne odpowiedzialne za decyzje polityczne, zapoznaje się z podstawowymi kategoriami decydowania politycznego, zachowaniami w ośrodkach decyzyjnych, zdobywa wiedzę o różnych środkach, metodach i technikach w procesie podejmowania decyzji przez podmioty polityki.

Potrafi analizować procesy podejmowania decyzji politycznych.

Umiejętności:

Student nabiera umiejętności podejmowania decyzji, uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz modyfikacji i korekty procesów decyzyjnych w sytuacjach, gdy się one pojawią. Ponadto potrafi sam przeprowadzić prawidłowy proces decyzyjny, wzbogacając własne umiejętności niezbędne do jego optymalizacji.

Postawy:

Student aktywnie uczestniczy w procesach decyzyjnych, radzi sobie w sytuacjach normalnych (rutynowych, administracyjnych itd.), kryzysowych i ryzykownych, przyjmuje postawę negocjacyjną jako sposób funkcjonowania w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą Student:

Samodzielnie definiuje wszystkie pojęcia tj. sytuacja decyzja, ośrodek decyzyjny, implementacja itd. Objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu procesów decyzyjnych i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich.​Porównuje różne procesy decyzje i analizuje je pod kątem prawidłowości lub ewentualnych błędów. ​

Ponadto Student zna, wymienia i charakteryzuje wszystkie teorie z zakresu decydowania politycznego (np. teorię działania i oddziaływania, teorię systemową decydowania politycznego itd.). Potrafi także przełożyć swoją wiedzę na praktykę poprzez opracowywanie wszystkich omawianych zagadnień, funkcjonalnie korzystając z literatury przedmiotu.

Na ocenę dobrą Student:

definiuje większość omawianych pojęć tj. sytuacja decyzja, ośrodek decyzyjny, implementacja itd. Objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu procesów decyzyjnych i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich.​Porównuje różne procesy decyzje i analizuje je pod kątem prawidłowości lub ewentualnych błędów. ​

Ponadto Student zna, wymienia i charakteryzuje większość teorii z zakresu decydowania politycznego (np. teorię działania i oddziaływania, teorię systemową decydowania politycznego itd.). Potrafi także przełożyć swoją wiedzę na praktykę poprzez opracowywanie większości omawianych zagadnień, samodzielnie korzystając z literatury przedmiotu.

Na ocenę dostateczną Student:

definiuje niektóre omawiane pojęcia tj. sytuacja decyzja, ośrodek decyzyjny, implementacja itd. Objaśnia niektóre wprowadzone terminy z zakresu procesów decyzyjnych i podaje wybrane przykłady ilustrujące niektórych z nich.​ Porównuje wybrane procesy decyzje i analizuje je pod kątem prawidłowości lub ewentualnych błędów. ​

Ponadto Student zna, wymienia i charakteryzuje niektóre teorie z zakresu decydowania politycznego (np. teorię działania i oddziaływania, teorię systemową decydowania politycznego itd.). Potrafi w wybranych sytuacjach przełożyć swoją wiedzę na praktykę poprzez opracowywanie niektórych omawianych zagadnień, korzystając z literatury przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia są prowadzone w formie zdalnej (on-line). Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczane są na platformie Moodle.

Link dostępu do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlOTNhODYtMTllMi00NDRhLTljYTMtMDg0ZDQ5MzQwMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e16a1947-85c0-428e-9e65-306b3418082c%22%7d

Wymagany jest dostęp do komputera wyposażonego w mikrofon, głośnik i kamerkę oraz Internet. Nadto wymagana jest znajomość podstawowych pojęć, definicji i teorii z zakresu systemów politycznych i stosunków międzynarodowych.

Nie wyrażam zgody na nagrywanie, kopiowanie i dalsze powielanie materiałów stanowiących moją własność i dobro intelektualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć takich jak: ośrodek decyzyjny narodowy i międzynarodowy, decyzja polityczna, implementacja polityczna. Wiedza na temat reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi (współzależności, adaptacja, homeostaza itd.) oraz umiejętność wskazania praktycznego zastosowania omawianych definicji i reguł.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Całość materiału z zakresu Decydowania politycznego podzielona została na trzy działy: a) decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, b) decydowanie polityczne w teorii gier. Decydowanie polityczne przedstawione więc zostanie jako istotny element zachowań człowieka, decydowanie polityczne jako istota zachowania i przejaw działania politycznego. Przestrzenie decydowania politycznego (wewnątrzpaństwowa i międzynarodowa). Omówione zostaną zagadnienia takie jak: decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy podejmowania decyzji politycznej. Rodzaje i skutki decyzji politycznych. Poziomy decydowania politycznego, optymalizacja decyzji politycznych, strategie decydowania politycznego. Modele decydowania politycznego w systemach politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa 1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce zgranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków 1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Wymagania wstępne:

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej z możliwością przeprowadzenia ich zdalnie w trybie asynchronicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.​

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.​

Konsultacje i egzamin: 5 godz.​


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1,2 ECTS)​.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Test zaliczeniowy (pisemny) na koniec semestru.

Zajęcia z założenia prowadzone są stacjonarnie z możliwością spotkania online w czasie rzeczywistym (wyjątkowe sytuacje np. pandemia itd.).

Na wykładzie będzie sprawdzana lista obecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)