Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migracje a bezpieczeństwo państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje a bezpieczeństwo państwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych na świecie, w tym szczególnie w Europie, zapoznanie się z sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze określane jako „wysyłające” i zrozumienie obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwiają poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy.

Pełny opis:

Przedmiot Migracje a bezpieczeństwo państwa zapewnia zdobycie podstawowych kompetencji wymaganych do pracy z różnymi podmiotami realizującymi programy integracyjne polityki azylowej i migracyjnej. Słuchacze zgodnie z założeniem, że integracja jest procesem dwustronnym - będą się przygotowywać zarówno do prowadzenia pracy na rzecz integracji imigrantów, jak i przygotowywania społeczeństwa na spotkanie z nimi.

Problematyka zajęć zostanie ujęta w następujących blokach tematycznych:

1. Historia i teorie migracji,

2. Charakterystyka demograficzna, społeczna, polityczna, religijna i kulturowa głównych krajów „wysyłających”;

3. Europa - cel migracji;

4. zasady polityki migracyjnej UE;

5. Kryzys migracyjny w Europie;

6. Napływ imigrantów do Europy; wyzwania społeczno-polityczne; kulturowe i humanitarne.

Literatura:

• Encyklika „Fratelli Tutti” Ojca Świętego Franciszka o Braterstwie

i Przyjaźni Społecznej, 3 października 2020, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html.

o Literatura:

• Adamczyk A., Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu imigracyjnego w Unii, Europejskiej, „Przegląd Europejski”, 2017 1(43), s. 10-40.

• Applebaum A., Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020.

• Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XVI (2019), No 4, s. 63-83.

• Balicki J., Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B.Rydliński, Sł. Sowiński, R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.

• Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

• Balicki J., Radykalizacja muzułmanów w Europie - przypadek Wielkiej Brytanii, w: Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, red. J.Balicki, W. Necel, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s.115-134.

• Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i moralność. Migracja wyzwaniem dla teologii Kościoła”, UAM, A. Pryba (red.) Poznań 2017, vol. 12, nr 1 (21), s. 9-28.

• Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

• Bartolo P., Tilotta L., Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, Jedność, Kielce 2017.

• Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.

• Dahl M., Wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2018, t. 10 (46), nr 3, 33-44.

• Eatwell R., Goodwin M., Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację, Wyd. SONIA DRAGA, Katowice 2020.

• Filipowicz A., Etos mediów w dobie populizmu, „Studia Bobolanum” 28, nr 3 (2017), s. 142-147.

• Krekó P., The Vote on the Sargentini Report: Good News for Europe, Bad News for Orbán, no News for Hungary, https://eu.boell.org/en/2018/09/21/vote-sargentini-report-good-news-europe-bad-news-orban-no-news-hungary (dostęp: 15 września 2020 r.).

• Komisja Europejska. Kryzys migracyjny, Lipiec 2017, https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/pl/ (dostęp: 15 września 2020 r.).

• Lendvai P., Orbán. Nowy model przywództwa w Europie, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa 2019.

• Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2019.

• Łoziński Sł., Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj – grudzień 2015 r, w: Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, red. J. Balicki, W. Necel (red.),Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s.155-174.

• Sprawozdanie nr 2/2016 z debaty nt. sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim Strasburg, 19.01.2016.

• Sprzeciwiamy się koncepcji mechanizmu relokacji. Nasze zdanie się nie zmieni”, http://www.tvp.info/35423785/sprzeciwiamy-sie-koncepcji-mechanizmu-relokacji-nasze-zdanie-sie-nie-zmieni (dostęp: 15 września 2020 r.).

• Ziemer K., Polityka imigracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania, w: J. Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 207-236.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

BW1_W01 ¬- Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

BW1_W02- Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

BW1_W03 Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną

BW1_W06 - Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji.

Umiejętności

BW1_U01 - Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

BW2_U02 - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i powiązanych z nim dyscyplin oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

BW1_U03- Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

BW1_U06 - Potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym.

Kompetencje społeczne

BW1_K01- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K02 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

BW1_K03- Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

BW1_K06 - Potrafi planować i organizować pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu na ocenę będą trzy pozytywnie zdane kolokwia w czasie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)