Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migracje międzynarodowe w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-MMBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje międzynarodowe w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych w świecie oraz ich relacji do bezpieczeństwa wewnętrznego państw przyjmujących, w tym szczególnie państw członkowskich UE. Środkami do osiągnięcia powyższego celu będzie zapoznanie studentów z teoriami migracji, sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze przedmiotu określanych jako „wysyłające” oraz analizą słuszności obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwią także poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego 2015-2016. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla Europy.

Pełny opis:

1). Wprowadzenie w zagadnienia migracji - teorie migracji

2). Migracje w kontekście zróżnicowania procesów demograficznych

3). Migracje a bezpieczeństwo - główne paradygmaty badawcze

5). Bezpieczeństwo kulturowe

6). Integracja imigrantów a bezpieczeństwo państwa

7). Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE w czasie kryzys migracyjnego 2015-2016

8). Badania stosunku społeczeństw UE do napływu imigrantów

9). Zagadnienie bezpieczeństwa w polityce migracyjnej wybranych państw UE

Literatura:

Balicki J., Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE, Wyd. UKSW, Warszawa 2021.

Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2019, nr 4, s. 63-83.

Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017,

Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i Moralność” 2017, nr 1, s. 9-28.

Balicki J., Raport z badań: Meczety w Wielkiej Brytanii – wsparcie czy wyzwanie dla polityki integracyjnej?, Katedra Polityk Publicznych, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2016, msps.

Balicki J., „Dzieci Abrahama”. Chrześcijaństwo – islam w dobie kryzysu migracyjnego, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2016, t. 19, s. 111-137.

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN 2011.

Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006.

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007,

Bartolo P., Tilotta L., Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, Jedność, Kielce 2017.

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Univer¬sitas, Kraków 2017.

Ściborek Zb., Wiśniewski B., Kuc R.B., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Dawidczyk A., Wydawca: Adam Marszałek, Warszawa 2020.

Trojanowska M., Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. UKSW, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Pozytywnie zdane kolokwium na koniec zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)