Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-MSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCeTMjIN9TQB_4Pewam6hp9VrjUtHcbVjfFzyXXtaD7M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53b43f0b-b5c2-41dd-9684-c20402b97fe9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W04, W1_W06,

BW1_U01, BW1_U06

Skrócony opis:

Kod do zajęć w MS Teams: sarkk7x

Zajęcia obejmują swym zakresem zarówno stosunki międzynarodowe jako (sub)dyscyplinę naukową z jej szczegółową charakterystyką, jak również stosunki miedzynarodowe rozumiane jako rzeczywistość społeczna w wymiarze relacji politycznych między najważniejszymi uczestnikami polityki światowej. Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat stosunków miedzynarodowych, która następnie podlega uszczegółowieniu i pogłębieniu w ramach innych przedmiotów, w ramach których podejmuje się analizy rzeczywistości międzynarodowej.

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams.

Pełny opis:

CZĘŚĆ I. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA ORAZ JAKO RZECZYWISTOŚĆ KULTUROWA, GOSPODARCZA I POLITYCZNA

Wieloznaczność terminu „Stosunki międzynarodowe”

Spór o naukowość stosunków międzynarodowych

Spór o przedmiot i istotę stosunków międzynarodowych

Definicja stosunków międzynarodowych

Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych

POCZĄTKI REFLEKSJI NAD STOSUNKAMI MIĘDZYNARODOWYMI. PIERWSZE PRÓBY STWORZENIA TEORII

Starożytność

Średniowiecze

Odrodzenie

Oświecenie

XIX i XX wiek

WSPÓŁCZESNE TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – WIELKIE DEBATY

Pierwsza debata

Druga debata

Trzecia debata

Teorie stosunków międzynarodowych

CZĘŚĆ II. ASPEKT PODMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

UCZESTNICTWO I PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Pojęcie uczestnictwa (podmiotowości)

Rodzaje uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych

Problem uznania w stosunkach międzynarodowych

PAŃSTWA JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Powstawanie państw

Upadek państw

Typy państw we współczesnym świecie

Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

Poglądy na pozycję państwa w stosunkach międzynarodowych

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych

NARODY i RELIGIE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Problemy z definicją narodu

Nacjonalizm

Kwestia narodowa

Prawo narodów do samostanowienia

Religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAKO UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Geneza organizacji międzynarodowych

Typologia organizacji międzynarodowych

Międzynarodowe organizacje rządowe – uczestnicy państwowi (IGOs)

Międzynarodowe organizacje pozarządowe – uczestnicy niepaństwowi (INGOs)

Funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych

CZĘŚĆ III. ASPEKT PRZEDMIOTOWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY REGULACJI STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Pojęcie i ogólna charakterystyka regulacji konwencjonalnych

Prawo międzynarodowe

Obyczaj międzynarodowy

Pojęcie i ogólna charakterystyka regulacji niekonwencjonalnych

STRUKTURA I EWOLUCJA SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO

System jako metoda naukowa badająca stosunki międzynarodowe

System jako rzeczywistość społeczna

Typy systemów międzynarodowych

Państwo w systemie międzynarodowym

POLITYKA ZAGRANICZNA

Pojęcie polityki zagranicznej

Podmioty polityki zagranicznej

Cele polityki zagranicznej

Strategia i taktyka oraz metody i środki polityki zagranicznej

Determinanty polityki zagranicznej

Funkcje polityki zagranicznej

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Pojęcie i podział sporów oraz konfliktów międzynarodowych

Główne przyczyny sporów i konfliktów międzynarodowych

Sposoby pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych

Prawo międzynarodowe wobec wojny

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego

Główne tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego do lat 90. XX wieku

Perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

Szanowni Państwo,

informuję, że nasze zajęcia z MSP odbywać się będą za pośrednictwem MS Teams w piątki w godz. 9:45-11:15.

Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0NDg1NDktZTdkMC00NGJhLWJlZTUtMzkxNjQ2NDNiNjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2241972071-a513-446c-baf6-a3ed77a5aff1%22%7d

Z uszanowaniem

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Literatura:

Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.

Burchill S. i in., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000.

Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.

Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

Łoś–Nowak T., Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2000.

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (do wyboru).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)