Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-OZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3DcdWallAfk3BLGSYblQSVJ0YjqHoPENC82CNd_NA6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a643d1d1-6bd5-407b-8607-2500616ad5cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03

BW1_U09


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane tradycyjne i nowoczesne kierunki w ramach teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kształtujących je uwarunkowań, przyjętych założeń, formułowanych postulatów i dróg rozwoju.

Pełny opis:

1. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe zarządzanie

2. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe administrowanie

3. Kierunek behawioralny (szkoła stosunków międzyludzkich)

4. Kierunek systemowy

5. Kierunek ilościowy

6. Kierunek sytuacyjny i nowa fala w zarządzaniu

7. Postmodernizm w zarządzaniu

Literatura:

PODSTAWOWA:

Literatura podstawowa:

1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2017

2. A.K. Koźmiński, M. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008

3. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011

4. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2011

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Bieńkowska, Cz. Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Łódź 2016

2. J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa 2010

3. M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, Warszawa 2009

4. U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003

5. E. Kirejczyk, Zrozumieć zarządzanie, Warszawa 2008

6. J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2014

7. K. Klincewicz, Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016

8. K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2006

9. M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012

10. E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

11. A. Oleksiuk, Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Warszawa 2007

12. J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Warszawa 2007

13. J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wrocław 2008

14. Cz. Sikorski, Nauka o zarządzaniu, Łódź 2011

15. S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wrocław 2008

16. K. Zimniewicz, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW:

1. Posiada wiedzę na temat genezy i ewolucji kierunków w zakresie nauk o zarządzaniu i organizacji

2. Posiada wiedzę na temat strategii rozwoju organizacji według głównych przedstawicieli wiodących kierunków zarządzania

EU:

3. Potrafi zidentyfikować różnorodne nurty nauki o zarządzaniu i organizacji

4. Potrafi wskazać podstawowe założenia kierunków w dziedzinie zarządzania, które determinują sposoby postrzegania organizacji i jej problemów

OPIS ECTS

- udział w wykładzie: 15 g.

- konsultacje: 15 g.

- przygotowanie się do wykładu (odniesienia wiedzy teoretycznej do aktualnej problematyki gosp.): 10 g.

- przygotowanie do egzaminu: 50 g.

SUMA GODZIN: 90 g. : 30 = 3 pkt ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 30 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do efektów kształcenia:

Ad 1.

- na ocene 2 (ndst): nie zna podstawowych kierunków z zakresu nauk o zarządzaniu i organizacji i ich genezy

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane kierunki w zakresu nauk o zarządzaniu i organizacji i ich genezę

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna większość kierunków w zakresu nauk o zarządzaniu i organizacji i ich genezę

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie kierunki w zakresu nauk o zarządzaniu i organizacji i ich genezę

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych strategii rozwoju organizacji w świetle kierunków nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane strategie rozwoju organizacji w świetle kierunków nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość strategii rozwoju organizacji w świetle kierunków nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie strategie rozwoju organizacji w świetle kierunków nauki o zarządzaniu i organizacji

Ad 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi rozróżniać nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 3 (dst): potrafi rozróżnić podstawowe nurty nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie ze wskazaniem cech nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie identyfikuje nurty nauki o zarządzaniu i organizacji

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wskazać podstawowych założeń dla nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 3 (dst): potrafi wskazać podstawowe założenia dla nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie ze wskazaniem założeń dla nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie identyfikuje założenia dla nurtów nauki o zarządzaniu i organizacji

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams)

Egzamin testowy (w tym pytania otwarte) (25 pkt).

Zaliczenie powyżej 50% punktów (>12,5 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3DcdWallAfk3BLGSYblQSVJ0YjqHoPENC82CNd_NA6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a643d1d1-6bd5-407b-8607-2500616ad5cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)