Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa w ruchu drogowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PRD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa w ruchu drogowym
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0ace9606b1c4777b64d9eaf7d9c0ae6%40thread.tacv2/conversations?groupId=201ad91b-4184-4033-b8a3-061209b1c28e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym problematyki przestępstw w ruchu drogowym. Prezentowane informacje są bardzo istotne w poznaniu charakterystyki przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Pełny opis:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

2. Analiza zdarzeń drogowych i ich główne przyczyny.

3. Zdarzenia drogowe w świetle obowiązującego prawa - statystyki.

4. Pojazd jako istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo

w ruchu drogowym.

5. Uczestnik ruchu drogowego oraz czynniki wpływające na jego zachowanie.

6. Czynnik incydentalny.

7. Wybrane przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

8. Orzecznictwo Sądów dotyczące przestępstw w ruchu drogowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. B u c h a ł a, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Komentarz. Bydgoszcz 1997.

3. K. B u c h a ł a, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Warszawa 1973.

4. K. B u c h a ł a K., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.

5. M. F i l a r, Kodeks karny komentarz. Warszawa 2008.

6. L. G a r d o c k i, Prawo Karne, C.H. Beck. 2002.

7. W. K o t o w s k i, Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeń, Warszawa 2001.

8. J. K o c h a n o w s k i, Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 1991.

9. B. K u r z y p a, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w orzecznictwie sądowym, Toruń 2001.

10. R. A. S t e f a ń s k i, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Warszawa 2000.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. B o w n i k, Pieszy jako podmiot przestępstwa wypadku drogowego, Palestra 1985, nr 7-8.

2. B. H o ł y s t, Kryminologia. Warszawa 1994.

3. K o t o w s k i, Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2002.

4. K. Ł u c a r z, Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej, Wrocław 2005.

5. K. J. P a w e l e c, Wypadek drogowy, Warszawa 1999.

6. K. J. P a w e l e c K. J., Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz, Warszawa 2005.

7. K. R a j c h e l, Z. N o w a k o w s k i, Pojęcie wypadku drogowego i system ewidencji, Rzeszów 2006.

8. S. S o b o ń, Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem, Warszawa 2014.

9. R. A. S t e f a ń s k i, Prawo o ruchu drogowym z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze, 1993.

10. R. A. S t e f a ń s k i, Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sadu Najwyższego, C.H. Beck, 1997.

11. R. A. S t e f a ń s k i, Wykroczenia drogowe. Komentarz, Kraków 2005.

12. R. A. S t e f a ń s k i, Zakaz prowadzenia pojazdów. Warszawa 1990.

13. J. W o j c i e c h o w s k i, „Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo”. Warszawa 1997.

AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20.05.1971 Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.); lub: M. Bojarski, Z. Świda - „Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002; lub: M. Bojarski, W. Radecki Kodeks wykroczeń z komentarzem, 6 Wydanie C.H. Beck. 2013.

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 z poźn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1104 z późn. zm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywność na platformie e-learningowej,

- obecność podczas zajęć,

- samodzielne przygotowanie pracy na temat wskazany przez prowadzącego,

- test wiedzy na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Krupa
Prowadzący grup: Tadeusz Krupa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0ace9606b1c4777b64d9eaf7d9c0ae6%40thread.tacv2/conversations?groupId=201ad91b-4184-4033-b8a3-061209b1c28e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.