Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W06

BW1_W11

BW1_U04

BW1_U05

Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat Unii Europejskiej, realizowana w ramach podstawy programowej na lekcjach WOS w szkole ponadpodstawowej.

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa rozwijanym w ramach Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę, a następnie rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, współpraca policyjna, współpraca wymiarów sprawiedliwości, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zwalczanie terroryzmu). W zakresie działań UE na gruncie ww. polityk analizowane są: ich podstawy prawne (obecne w prawie pierwotnym i wtórnym), wymiar instytucjonalny (dot. instytucji UE oraz jej wyspecjalizowanych agencji), wymiar strategiczny (zawarty w dokumentach programowych: strategiach i agendach UE), wymiar praktyczno-operacyjny.

Literatura:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Chruściel M, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: J. Tkaczyński, M. Świstak (red.), Wybrane polityki publiczne UE: stan i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 i 21 – s. 428-433, 482-503).

Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (roz. II, III i IV, s. 54-164).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, ich uwarunkowania i konsekwencje

2. Student zna najważniejsze akty prawne i instytucje UE zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

3. Student potrafi przedstawić działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

2. Student poddaje krytycznej analizie polityczne strategie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, a także konkretne działania podejmowane na poziomie UE w tym zakresie

Zajęcia w liczbie 30h za 2 pkt ECTS

Punkty ECTS = 2 w tym:

- 30 godzin udział w wykładach = 1 punkt

- 30 godzin samodzielna lektura i przygotowanie się do egzaminu = 1 punkt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w drodze egzaminu pisemnego.

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu pisemnego pokrywa się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć (zgodnie ze szczegółowym planem zajęć przedstawionym studentom na pierwszych zajęciach i dostępnym na Platformie Moodle).

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być podniesiona w związku z:

- systematycznym uczestnictwem studenta/ki w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), i

- aktywnością studenta/ki w zajęciach poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego, ustalonego z prowadzącą zajęcia.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być obniżona w związku z:

- brakiem systematycznego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach: od 2 do 4 nieobecności - obniżenie o 0,5 stopnia; powyżej 4 nieobecności obniżenie o 1 stopień oceny uzyskanej z egzaminu końcowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę i rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z systemem bezpieczeństwa rozwijanym w ramach Unii Europejskiej. Problematyka bezpieczeństwa UE prezentowana jest z uwzględnieniem specyfiki integracji europejskiej i samej UE, ujawniającej się na tle tradycyjnego podejścia do sposobów i instrumentów zapewniania bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają genezę, a następnie rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w UE, prowadzony w ostatnich 30 latach, aż do podjęcia działań zmierzających do utworzenia tzw. unii bezpieczeństwa. W szczególności analizowane są działania UE na gruncie: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz wybranych zagadnień z szerokiej dziedziny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, współpraca policyjna, współpraca wymiarów sprawiedliwości, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zwalczanie terroryzmu). W zakresie działań UE na gruncie ww. polityk analizowane są: ich podstawy prawne (obecne w prawie pierwotnym i wtórnym), wymiar instytucjonalny (dot. instytucji UE oraz jej wyspecjalizowanych agencji), wymiar strategiczny (zawarty w dokumentach programowych: strategiach i agendach UE), wymiar praktyczno-operacyjny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Chruściel M, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w: J. Tkaczyński, M. Świstak (red.), Wybrane polityki publiczne UE: stan i perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 i 21 – s. 428-433, 482-503).

Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009 (roz. II, III i IV, s. 54-164).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)