Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby specjalne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby specjalne w Polsce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRpCmO7kuPpX1oF_PulqKC2G2VeuRsYFL_vwF1ndOErg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b5d169f-b0e4-421c-bb15-b3317c646f62&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W10, BW1_U05

Skrócony opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. W najszerszym zakresie omawiana jest problematyka działań służb specjalnych w warunkach państwa autorytarnego (PRL) oraz demokratycznego (III RP).

Pełny opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. Podstawowe wątki wykładu będą obejmować:

1. Służby specjalne – informacje ogólne

2. Służby specjalne w II Rzeczpospolitej

3. Aparat bezpieczeństwa w Polsce stalinowskiej (1944-1956)

4. Służba Bezpieczeństwa w czasach rządów W. Gomułki

5. Aparat bezpieczeństwa w dekadzie lat 70.

6. Rola SB w dekadzie lat 80.

7. Wojskowe służby specjalne w czasach PRL

8. Rola służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej (1986-1990)

9. Powstanie i działalność Urzędu Ochrony Państwa (1990-2002)

10. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

11. Agencja Wywiadu

12. Wojskowe Służby Informacyjne i ich likwidacja

13. Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

14. Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze

15. Nadzór i kontrola działalności służb specjalnych

Literatura:

M. Bożek, A.Czuryk, M. Karpiniuk, J. Kostrubiec, "Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe", Warszawa 2014.

M. Herman, "Potęga wywiadu", Warszawa 2002.

Z. Grzegorowski, "Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego", Toruń 2013.

P. Swoboda, "Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007), Kraków 2016.

R. Terlecki, "Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990", Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz procesach zmian poszczególnych polskich służb specjalnych w okresie po 1918 r.

EK2: Zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy zachodzące w służbach specjalnych

EK3: Potrafi prawidłowo interpretować różne formy wpływu służb specjalnych na system polityczny.

EK 4: Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym dotyczącym roli i znaczenia służb specjalnych we współczesnym państwie demokratycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test otwarty). Czas trwania egzaminu: 30 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dudek
Prowadzący grup: Antoni Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. W najszerszym zakresie omawiana jest problematyka działań służb specjalnych w warunkach państwa autorytarnego (PRL) oraz demokratycznego (III RP).

W roku akademickim 2020/21 wykład będzie prowadzony na platformie MS Teams:

Pełny opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. Podstawowe wątki wykładu będą obejmować:

1. Służby specjalne – informacje ogólne

2. Służby specjalne w II Rzeczpospolitej

3. Aparat bezpieczeństwa w Polsce stalinowskiej (1944-1956)

4. Służba Bezpieczeństwa w czasach rządów W. Gomułki

5. Aparat bezpieczeństwa w dekadzie lat 70.

6. Rola SB w dekadzie lat 80.

7. Wojskowe służby specjalne w czasach PRL

8. Rola służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej (1986-1990)

9. Powstanie i działalność Urzędu Ochrony Państwa (1990-2002)

10. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

11. Agencja Wywiadu

12. Wojskowe Służby Informacyjne i ich likwidacja

13. Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

14. Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze

15. Nadzór i kontrola działalności służb specjalnych

Literatura:

M. Bożek, A.Czuryk, M. Karpiniuk, J. Kostrubiec, "Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe", Warszawa 2014.

M. Herman, "Potęga wywiadu", Warszawa 2002.

Z. Grzegorowski, "Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego", Toruń 2013.

P. Swoboda, "Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007), Kraków 2016.

R. Terlecki, "Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990", Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

Orientacja w historii Polski XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dudek
Prowadzący grup: Antoni Dudek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajNxKXuznHSYqEDBYTLXrFmKHEXcIKsTedbWwrrs1qok1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51e2384e-1210-452c-a471-35c0c705a009&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. W najszerszym zakresie omawiana jest problematyka działań służb specjalnych w warunkach państwa autorytarnego (PRL) oraz demokratycznego (III RP).

W roku akademickim 2021/22 wykład będzie prowadzony na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajNxKXuznHSYqEDBYTLXrFmKHEXcIKsTedbWwrrs1qok1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51e2384e-1210-452c-a471-35c0c705a009&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dudek
Prowadzący grup: Antoni Dudek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRpCmO7kuPpX1oF_PulqKC2G2VeuRsYFL_vwF1ndOErg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b5d169f-b0e4-421c-bb15-b3317c646f62&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 odbywa się w sposób zdalny na platformie Teams. Link do grupy wykładowej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRpCmO7kuPpX1oF_PulqKC2G2VeuRsYFL_vwF1ndOErg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b5d169f-b0e4-421c-bb15-b3317c646f62&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Podstawowym celem jest analiza roli i znaczenia służb specjalnych w strukturze aparatu państwowego Polski od 1918 r. Podstawowe wątki wykładu będą obejmować:

1. Służby specjalne – informacje ogólne

2. Służby specjalne w II Rzeczpospolitej

3. Aparat bezpieczeństwa w Polsce stalinowskiej (1944-1956)

4. Służba Bezpieczeństwa w czasach rządów W. Gomułki

5. Aparat bezpieczeństwa w dekadzie lat 70.

6. Rola SB w dekadzie lat 80.

7. Wojskowe służby specjalne w czasach PRL

8. Rola służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej (1986-1990)

9. Powstanie i działalność Urzędu Ochrony Państwa (1990-2002)

10. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

11. Agencja Wywiadu

12. Wojskowe Służby Informacyjne i ich likwidacja

13. Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

14. Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze

15. Nadzór i kontrola działalności służb specjalnych

Literatura:

M. Bożek, A.Czuryk, M. Karpiniuk, J. Kostrubiec, "Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe", Warszawa 2014.

M. Herman, "Potęga wywiadu", Warszawa 2002.

Z. Grzegorowski, "Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego", Toruń 2013.

P. Swoboda, "Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007), Kraków 2016.

R. Terlecki, "Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990", Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)