Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, W1_W04,

BW1_U01, BW1_U03


Skrócony opis:

Wprowadzenie do socjologii ma charakter wykładu. Cele przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z przedmiotem socjologii, głównymi teoriami i pojęciami socjologicznymi, jak również z obszarami społeczeństwa, którymi zajmuje się ta dyscyplina nauki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia interesujące dla studiów nad bezpieczeństwem i polityką. Celem wykładu jest także wyrobienie u studenta umiejętności spojrzenia na świat przez pryzmat socjologii oraz kompetencji w stosowaniu kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa.

Pełny opis:

Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej

Metody i narzędzia badawcze socjologii

Kultura jako przedmiot zainteresowania socjologii

Zmiany społeczno-kulturowe

Społeczeństwo poprzemyslowe, ponowoczesne i informacyjne

Koncepcja zależności politycznego systemu światowego

Społeczności lokalne i zbiorowości terytorialne jako struktury średniego poziomu

Naród jako przedmiot zainteresowania socjologii

Mniejszości narodowe i etniczne we współczesnej Polsce

Różnice i nierówności jako przedmiot zainteresowania socjologii

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna

Zróżnicowanie społeczne, nierównościi ruchliwość społeczna w Polsce

Grupa społeczna jako przedmiot zainteresowania socjologii

Sfera polityki

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2019.

Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Gabler J., Socjologia dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2009.

Jaworowska M., Socjologia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Toruń 2019.

Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2006.

Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 2000.

Panek Tomasz, Statystyka Społeczna, Procesy społeczne, źródła danych i metody analiz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szacki, J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

BW1_W01-Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

BW1_W04- Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych).

Umiejętności

BW1_U01- Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

BW1_U03- Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

Kompetencje społeczne

BW1_K01- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K04 - Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są dwa kolokwia przeprowadzone w ciągu semestru z przerobionej partii materiału oraz pisemny egzamin końcowy (ustny w przypadku egzaminu poprawkowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)