Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żandarmeria Wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żandarmeria Wojskowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jędrychowski
Prowadzący grup: Robert Jędrychowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych, odgrywającą znaczącą rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.W ramach przedmiotu " ŻANDARMERIA WOJSKOWA" omawiana jest rola tej formacji policyjno-wojskowej w systemie organów bezpieczeństwa państwa, jej przeznaczenie, struktura, zadania oraz realizowane działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiane są następujące zagadnienia:

1. Żandarmeria Wojskowa na tle policji wojskowych świata;

2. Historia i okoliczności powołania Żandarmerii Wojskowej;

3. Żandarmeria Wojskowa w strategii wojskowej;

4. Przeznaczenie, zadania, organizacja i struktura Żandarmerii Wojskowej;

5. Dobór i szkolenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;

6. Wyposażenie i uzbrojenie Żandarmerii Wojskowej;

7. Działania jednostek Żandarmerii Wojskowej w czasie pokoju

- działania dochodzeniowo-śledcze,

- działania operacyjno-rozpoznawcze,

- działania prewencyjne,

- działania specjalne ŻW,

- ruch drogowy,

- profilaktyka,

- policja sądowa,

- służba asystencyjna

8. Użycie komponentu Żandarmerii Wojskowej w reagowaniu kryzysowym;

9. Wsparcie przez Żandarmerię Wojskową - Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa- w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

10. Wsparcie policyjne wojsk w działaniach operacyjnych, Host Nation Support;

11. Obszary współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny - współdziałanie z systemem pozamilitarnym;

11. Działania Żandarmerii Wojskowej poza obszarem kraju.

Literatura:

AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1483 t.j.);

2. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628);

3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904);

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018r. poz.1334).

5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz.U. z 2001 r. Nr 157, poz. 1863).

6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. z 2019r. poz. 2472).

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. B. Pacek, Żandarmeria Wojskowa, Toruń 2016,

2. J. Stelmach, Instytucje Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2016,

3. R. Jędrychowski, Żandarmeria Wojskowa w reagowaniu kryzysowym, AON 2013 na prawach rękopisu.

LITERATURA DODATKOWA:

1. B. Pacek, Żandarmeria Wojskowa komponent Sił Zbrojnych RP; Warszawa, 2007,

2. APP – 12, Policja Wojskowa NATO, Doktryny i procedury;

3. S. M. Przyjemski, Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych RP, Gdańsk 2005 ,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jędrychowski
Prowadzący grup: Robert Jędrychowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jędrychowski
Prowadzący grup: Robert Jędrychowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)