Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-AP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): BW1_W05, BW1_W07.


Umiejętności (U): BW1_U07.


Kompetencje społeczne (K): BW1_K01.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiających analizę i ocenę przemian administracji publicznej. Poznanie przez nich podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną oraz trendów rozwojowych administracji publicznej. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, regulujących ich funkcjonowanie reguł/norm prawnych, umiejętność identyfikowania przyczyn zmian w tym obszarze oraz dokonywania analizy administracji publicznej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

2. Leoński Z., Nauka Administracji, Warszawa 2010.

3. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

1. Krawiec G., Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja, Sosnowiec 2016.

2. Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W05: Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.

BW1_W07: Student posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych w obszarze administracji publicznej.

BW1_U07: Student potrafi korzystać z aktów prawnych.

BW1_K01: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 24 h

konsultacje - 8 h

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 18 h

Łącznie: 50 h (2 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą testu.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą testu.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą testu.

-------------------

Kryteria oceniania

Wiedza

BW1_W05: Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Wiedza studenta w przedmiotowym zakresie jest ugruntowana w stopniu podstawowym.

(4) Wiedza studenta w przedmiotowym zakresie jest ugruntowana w stopniu wyróżniającym się.

(5) Wiedza studenta w przedmiotowym zakresie jest ugruntowana w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi oceniać funkcjonowanie administracji publicznej, wskazywać na potrzebę zmian oraz wyzwania przed nią stojące.

BW1_W07: Student posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych w obszarze administracji publicznej.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na obowiązujący w Polsce system administracji publicznej.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę i w podstawowym stopniu potrafi jej użyć do analizy obowiązującego w Polsce systemu prawa administracji publicznej.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę w przedmiotowym zakresie i rozumie jej znaczenia dla przyszłego zdobywania wiedzy.

Umiejętności:

BW1_U07: student potrafi korzystać z aktów prawnych.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretować teksty prawnicze, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Kompetencje społeczne:

PR_K03: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym zaangażowaniem podejmuje ciągłe dokształcanie się oraz dba o swój rozwój zawodowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a507ed3f5fb4b4ff7ad89d66b870c6faa%40thread.tacv2/conversations?groupId=e630f251-f897-4667-a8b1-951dc6a7a463&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiających analizę i ocenę przemian administracji publicznej. Poznanie przez nich podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną oraz trendów rozwojowych administracji publicznej. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, regulujących ich funkcjonowanie reguł/norm prawnych, umiejętność identyfikowania przyczyn zmian w tym obszarze oraz dokonywania analizy administracji publicznej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

2. Leoński Z., Nauka Administracji, Warszawa 2010.

3. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

1. Krawiec G., Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja, Sosnowiec 2016.

2. Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2017.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.