Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-BS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2JWLEl2-E5VTgSEJQGMddk1MSmFltYNeG51aqql_lj81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ddedd3e7-af6c-4ab0-ad80-7871d3930787&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_U06, BW1_U09, BW1_K02


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa społecznego jako ważnego obszaru bezpieczeństwa narodowego. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia i modele badawcze. W trakcie kursu studenci powinni poznać najważniejsze współczesne zagrożenia społeczne, ich typologie i uwarunkowania. Ponadto omówione zostaną rola i działania kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa społecznego.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo społeczne jako jeden z elementów bezpieczeństwa państwa. Podmioty realizujące zadania strategiczne.

2. Typologie i charakterystyka współczesnych zagrożeń społecznych.

3. Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie. Przemiany płodności i rodziny.

4. Zachorowalność i umieralność: mierniki, czynniki wpływające na poziom umieralności, analiza umieralności, przeciętne dalsze trwanie życia, kryzys zdrowia.

5. Starzenie się społeczeństwa: zmiana struktury wieku ludności, wskaźnik obciążenia osobami starszymi, wskaźnik obciążenia demograficznego, prognozy demograficzne, konsekwencje społeczno-ekonomiczne procesu starzenia się i jego zróżnicowanie regionalne.

6. Migracje ludności oraz ich skutki: typy migracji, źródła danych o migracjach zagranicznych, kierunki migracji, cechy migrantów, sieci migracyjne, czynniki wypychające i czynniki przyciągające, wpływ migracji na rynek pracy i gospodarkę.

7. Problemy społeczne w sferze pracy.

8. Kwestia ubóstwa i nierówności społeczno-ekonomicznych.

Literatura:

1. GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2019 (w zasobach moodle).

2. Pawlus M., Wyzwania demograficzne Europy XXI wieku (w zasobach moodle wraz z aktualizacją danych na stronach Eurostat).

3. Balicki J., Starzenie się polskiego społeczeństwa. Stan, przyczyny i perspektywy (w zasobach moodle).

4. GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski

w latach 2004 – 2018 (w zasobach moodle).

5. Grycuk A., Najważniejsze tendencje na rynkach pracy

w krajach rozwiniętych (w zasobach moodle).

6. GUS, Kwartalna informacja o rynku pracy (w zasobach moodle).

7.GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 r. (w zasobach moodle).

8. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski 2016-2017, rozdz. V Migracje zagraniczne oraz rozdz. VII Sytuacja i polityka państwa na rynku pracy w Polsce (w zasobach moodle).

9. Szarfenberg R., Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne (w zasobach moodle).

10. Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie skutków zmian demograficznych, Bruksela 17.06.2020 (w zasobach moodle).

11. Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, fragmenty (w zasobach moodle).

12. Skarbacz A., Sulowski S., Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012, fragmenty (w zasobach moodle).

13. Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Warszawa 2014, fragmenty (w zasobach moodle).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego jako jednego z czynników bezpieczeństwa narodowego.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

EK 3 - student/ka wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

Umiejętności:

EK 4 - student/ka posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

EK 5 - student/ka obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

EK 6 - student/ ka analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Kompetencje:

EK 7 - student/ka współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

EK 8 - student/ka samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 8 godz.

lektura literatury obowiązkowej: 20 godz.

zadania e-learningowe: 16 godz.

konsultacje: 6 godz.

przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

suma godzin: 75 [75/25=3]

liczba ECTS:3

Metody i kryteria oceniania:

Przekaz wiedzy będzie weryfikowany zarówno poprzez ocenianie ciągłe (wejściówki w formie testu Moodle, zadania e-learningowe) oraz egzamin końcowy w formie testu Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18792#section-14
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26951&notifyeditingon=1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.