Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-RS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYZkux1oqEFZHA1TxF6knkscPcVQMKDCYiuWTJYMwuxA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=41f39e91-3688-4661-96eb-e5d3361fae52&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_W03, BW1_U03


Skrócony opis:

Ruchy społeczne są ważnym aktorem zbiorowym, czynnikiem sprawczym procesu samoprzekształcania się społeczeństwa. Poznanie teoretycznych koncepcji ma służyć zrozumieniu natury i kondycji współczesnych ruchów społecznych, ich roli i miejsca w przestrzeni społeczno-politycznej. Praktycznym aspektem zajęć jest możliwość wykorzystania omówionych teorii w analizie bieżącej aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

1. Aktorzy zbiorowi w przestrzeni publicznej: kryteria klasyfikacji aktorów zbiorowych, ruch społeczny jako aktor zbiorowy (definicja, ogólna charakterystyka).

2. Geneza ruchów społecznych: czynniki instytucjonalno-historycznych, które sprzyjały ich powstawaniu; determinanty formowania się ruchów w ujęciu teorii (teoria zachowań zbiorowych, teoria mobilizacji zasobów, teoria nowych ruchów społecznych).

3. Dynamika ruchów społecznych: fazy rozwoju od etapu wyłaniania się, poprzez mobilizację i rozwój, ku instytucjonalizacji i atrofii; warunki wyłaniania się RS wg Smelsera; pojęcie relatywna deprywacja i pluralistyczna ignorancja; wewnętrzny układ sił w grupie a szansa podjęcia działania kolektywnego; "masa krytyczna"; rekrutacja (modele, fale, hamulce); warstwy uczestnictwa; normy grupowe; dobra publiczne i "syndrom pasażera na gapę"; wzmacnianie motywacji do uczestnictwa; kres ruchu.

4. Typologie ruchów społecznych: wybrane kryteria klasyfikacji (Sztompka, Aberle, Offe).

5. Struktury, zasoby, strategie działania RS: rodzaje struktur organizacyjnych, zalety i zagrożenia zróżnicowania strukturalnego, klasyfikacja zasobów, koncepcja struktury kontekstu D. Ruchta, sposoby działania RS, logika i formy protestu (logika liczb, logika szkód, logika świadectwa).

6. Zjawisko instytucjonalizacji i profesjonalizacji RS i jego konsekwencje: porównanie modelu tradycyjnego z modelem profesjonalnym RS, zagrożenia biurokratyzacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa , Kraków 2002, s. 148-176.

2. Wnuk-Lipiński E., Socjologia Życia publicznego, Warszawa 2005, s. 211-232.

3. Rucht D., Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 196-212.

4. Gliński P., Polscy Zieloni, Warszawa 1996, 17-45.

5. Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej* w: Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 226-232.

6.Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, 1-26, 188-197, 250-277.

LITERATURA POMOCNICZA:

1. Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 33-43, 250-306.

2. Heywood A., Politologia, 334-357.

3. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007, s. 255-278.

4. Gorlach K., Mooney P. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.

5. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.

6. Tarrow S., Walka o reformę w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 185-193.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

Umiejętności:

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 4 godz.

zadania e-learningowe: 8 godz.

przygotowanie do zajęć: 28 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

suma godzin: 50 [50/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać i opisywać wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje i opisuje zaledwie elementy poznanych teorii ruchów społecznych;

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje, opisuje, wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 2 - student identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zidentyfikować i objaśnić charakteru współczesnych ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie identyfikuje charakter współczesnych ruchów społecznych, bez umiejętności ich interpretacji;

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuję ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje, objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuje ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

Umiejętności:

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie posługuje się zaledwie kilkoma podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 4 (db): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi, samodzielnie analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych.

Metody oceniania

Przekaz wiedzy będzie weryfikowany zarówno poprzez ocenianie ciągłe (wejściówki w formie testu Moodle, zadania e-learningowe) oraz egzamin końcowy w formie testu Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18793
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26950
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.