Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-WdPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa karnego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a955c40d3b3034a48a7edf13044f3ce47%40thread.tacv2/conversations?groupId=34a3ad34-85ad-4cde-a855-436fa65ac30a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1

W07,

BW1

U07,

BW1

K01


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę prawa karnego materialnego, zapoznanie się z podstawowymi zasadami i terminami prawa karnego. W toku wykładu zostanie również przedstawiony system kar, środków karnych i kompensacyjnych oraz zasady ich wymierzania.

Wymaganiami wstępnymi jest znajomość ogólnych zasad prawa oraz terminologii prawniczej a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładzie:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Miejsce prawa karnego w systemie prawa.

2. Podstawowe zasady prawa karnego.

3. Rozwój prawa karnego. Kierunki w prawie karnym.

4. Zarys historii polskiego prawa karnego. Źródła prawa karnego. Prawo karne a ustrój państwa.

5. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Pojęcie immunitetów.

6. Pojęcie przestępstwa i winy. Podział przestępstw.

7. Elementy przestępstwa.

8. Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia przestępstwa.

9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.

11. Pojęcie kary oraz cele kary. Rodzaje kar.

12. Pojęcie środków karnych i środków kompensacyjnych oraz ich rodzaje.

13. Pojęcie środków probacyjnych i ich rodzaje.

14. Zasady sądowego wymiaru kary, środków karnych i kompensacyjnych. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary i jej warunkowego zawieszenia.

15. Okoliczności wpływające na zmianę kary orzeczonej. Pojęcie ułaskawienia i amnestii.

16. Instytucja przedawnienia oraz jego rodzaje.

17. Zatarcie skazania.

uczestnictwo w zajęciach - 24 godz.,

przygotowanie do zajęć - 26 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 12,5 godz.

2,5 pkt. ETCS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, wyd. 18

Ustawa z dnia 06.06.1997r. - kodeks karny, Dz.U. z 1997r. nr 88 poz. 53 z późn. zm.

Literatura uzupełniająca:

A. Marek, V. Konarska - Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016, wyd. 11

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modułu i potwierdzenia osiągnięć efektów kształcenia student powinien potrafić:

1. Wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego oraz określić specyfikę tej gałęzi prawa w obrębie systemu prawnego.

2. Opisać kształtowanie się prawa karnego w Polsce.

3. Przedstawić źródła prawa karnego oraz omówić zasady prawa karnego.

4. Wyjaśnić pojęcia kary, środka karnego, środka kompensacyjnego i środka probacyjnego.

5. Przedstawić system kar funkcjonujących w kodeksie karnym.

6. Omówić pojęcie czynu zabronionego, przestępstwa, winy.

7. Przedstawić podział przestępstw.

8. Omówić formy popełniania przestępstw.

9. Przedstawić okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

10. Scharakteryzować instytucję zatarcia skazania oraz przedawnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin. Na egzaminie student otrzyma 4 pytania opisowe. Za każde pytanie można otrzymać 1 pkt. Uzyskanie 2 pkt. -dst., 3 pkt. - db., 4 pkt. - bdb.

Aktywność na platformie e - learningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czapliński
Prowadzący grup: Mariusz Czapliński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a955c40d3b3034a48a7edf13044f3ce47%40thread.tacv2/conversations?groupId=34a3ad34-85ad-4cde-a855-436fa65ac30a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.