Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-WdWSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne aspekty systemów politycznych, poparte praktycznymi przykładami współczesnych ustrojów.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę współczesnych ustrojów, z uwzględnieniem różnych rodzajów systemów rządów. W ramach kursu poruszane są także tematy dotyczące konstytucjonalizacji oraz źródeł prawa. Aspekty teoretyczne ilustrowane są praktyką ważniejszych systemów politycznych na świecie, z uwzględnieniem również systemu III RP.

Literatura:

 Konstytucje wybranych państw publikowane przez Wydawnictwo Sejmowe;

 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie: Analiza porównawcza, Wrocław 1997;

 B. Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005;

 Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002;

 E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000;

 S. Gebethner, System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, M. Domagała (red.), Warszawa 1997;

 T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999 i nast. wydania /wybrane źródła prawa/;

 A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997;

 D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999;

 P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2009;

 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2013;

 J. Szymanek, Racjonalizacja parlamentarnego systemu rządów, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1;

 Ustroje państw współczesnych (t. I), red. W. Skrzydło, Lublin 2002 i nast. wyd.;

 Ustroje państw współczesnych (t. II), red. E. Gdulewicz, Lublin 2002 i nast. wyd.;

 Współczesne systemy polityczne, red. naukowa M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2020 i wcześniejsze;

 M. Wallner, Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka,

[w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, J. Szymanek (red.), Warszawa 2014;

 K.A. Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1-2, Warszawa 2013;

 P. Zakrzewski, Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: ma podstawową wiedzę w zakresie poszczególnych systemów rządów, zna definicję systemu politycznego, rozumie różnorodność systemów politycznych w kontekście historycznym i współczesnym

umiejętności: potrafi zaklasyfikować systemy rządów, a także wskazać przykłady poszczególnych ich rodzajów, umie posługiwać się aparatem pojęciowym w zakresie omawianej dziedziny

kompetencji społecznych: ma świadomość istnienia różnych systemów rządów, potrafi wskazać odstępstwa od modelu teoretycznego, a także znaczenie poszczególnych elementów systemu dla utrzymania stabilności ustroju.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony w formie zdalnej zakłada udział studentów w dyskusji oraz zgłębianie przez nich treści przekazanych podczas zajęć poprzez wykorzystanie literatury przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13291466acdb4ea9b097d4dd116047bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=99bb6092-873a-463e-bceb-8cda658e7d1f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne aspekty systemów politycznych, poparte praktycznymi przykładami współczesnych ustrojów.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę współczesnych ustrojów, z uwzględnieniem różnych rodzajów systemów rządów. W ramach kursu poruszane są także tematy dotyczące konstytucjonalizacji oraz źródeł prawa. Aspekty teoretyczne ilustrowane są praktyką ważniejszych systemów politycznych na świecie, z uwzględnieniem również systemu III RP.

Literatura:

 Konstytucje wybranych państw publikowane przez Wydawnictwo Sejmowe;

 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie: Analiza porównawcza, Wrocław 1997;

 B. Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005;

 Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002;

 E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000;

 S. Gebethner, System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, M. Domagała (red.), Warszawa 1997;

 T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999 i nast. wydania /wybrane źródła prawa/;

 A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997;

 D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999;

 P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2009;

 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2013;

 J. Szymanek, Racjonalizacja parlamentarnego systemu rządów, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1;

 Ustroje państw współczesnych (t. I), red. W. Skrzydło, Lublin 2002 i nast. wyd.;

 Ustroje państw współczesnych (t. II), red. E. Gdulewicz, Lublin 2002 i nast. wyd.;

 Współczesne systemy polityczne, red. naukowa M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2020 i wcześniejsze;

 M. Wallner, Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka,

[w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, J. Szymanek (red.), Warszawa 2014;

 K.A. Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1-2, Warszawa 2013;

 P. Zakrzewski, Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie nauki o państwie i polityce, potrafi formułować własne opinie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.