Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade7ab34be3b34319bc979b4737101a04%40thread.tacv2/conversations?groupId=429d6d43-c893-4afb-b2ef-8dc2d06dd0f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W04 - Ma wiedzę na temat zwalczania przestępczości w RP.


BW1_W10 - Student będzie potrafił zdefiniować przestępczość i rozpoznawać zagrożenia z nią związane, jej rodzaje i poszczególne cechy; będzie potrafił wskazać statystyki prowadzone w zakresie przestępczości; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje krajowe i zagraniczne zajmujące się problematyką przestępczości.


BW1_U04 - Potrafi definiować przestępczość oraz podać definicję przestępstwa. Zna organizacje międzynarodowe zwalczające przestępczość zorganizowaną.


Skrócony opis:

Zakres tematów:

1. Definicja przestępstwa i przestępczości.

2. Cechy przestępczości.

3. Źródła informacji o przestępczości.

4. Organy zwalczające przestępczość.

5. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej.

6. Przestępstwa narkotykowe, skarbowe i ich zwalczanie na terytorium RP.

7. Obraz przestępczości granicznej na polskich odcinkach granicy zewnętrznej i wewnętrznej Unii Europejskiej.

8. Przestępczość zorganizowana cudzoziemców w Polsce.

9. Handel ludźmi i nielegalna migracja (sprawcy i ofiary przestępstwa handlu ludźmi).

10. Polityka karna wobec cudzoziemców.

11. Organizacje międzynarodowe zwalczające przestępczość.

Literatura:

1. Chlebny J. (red.), Chróścielewski W. Dańczak P. i in. (2015), Ustawa

o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999

3. Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 2002

4. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

5. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w wykładach = 24

udział w ćwiczeniach =

przygotowanie do ćwiczeń =

przygotowanie do wykładu = 34

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 24

realizacja zadań projektowych =

e-learning =

zaliczenie/egzamin = 1

inne (analiza literatury) = 50

RAZEM: 133 h

Liczba punktów ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Składową zaliczenia przedmiotu będzie obecność i aktywność studenta podczas zajęć akademickich. Ponadto przeprowadzone zostanie zaliczenie w formie testu wiedzy. Celem testu jest ocena poziomu postępu w opanowaniu przez studenta zagadnień dotyczących strategii zapobiegania przestępczości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z treści przedmiotu. Istotą testu wiedzy jest ponadto uzyskanie informacji w jakim zakresie student opanował wiedzę z przedmiotowego zagadnienia. Test końcowy składający się z 15 pytań otwartych i zamkniętych, weryfikujący stopień opanowania treści przedmiotu wykładu. Maksymalna liczba 25-pkt.

Ocena:

bdb-25-23 pkt.

db+ - 22-20 pkt.

db-19-17 pkt.

dst+- 15-13 pkt.

dst- 12-11 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Trojszczak
Prowadzący grup: Dariusz Trojszczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade7ab34be3b34319bc979b4737101a04%40thread.tacv2/conversations?groupId=429d6d43-c893-4afb-b2ef-8dc2d06dd0f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematów:

1. Definicja przestępstwa i przestępczości.

2. Cechy przestępczości.

3. Źródła informacji o przestępczości.

4. Organy zwalczające przestępczość.

5. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej.

6. Przestępstwa narkotykowe, skarbowe i ich zwalczanie na terytorium RP.

7. Obraz przestępczości granicznej na polskich odcinkach granicy zewnętrznej i wewnętrznej Unii Europejskiej.

8. Przestępczość zorganizowana cudzoziemców w Polsce.

9. Handel ludźmi i nielegalna migracja (sprawcy i ofiary przestępstwa handlu ludźmi).

10. Polityka karna wobec cudzoziemców.

11. Organizacje międzynarodowe zwalczające przestępczość.

Literatura:

1. Chlebny J. (red.), Chróścielewski W. Dańczak P. i in. (2015), Ustawa

o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999

3. Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 2002

4. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

5. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.