Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65df8d20fde3476bb2b643ccf62a7668%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6005a306-fc36-4d75-a584-e5048f8ec42e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W11, BW1_U05, BW1_U09

Skrócony opis:

Wykłady przedstawią problem współczesnego terroryzmu: definicja terroryzmu, genezy i historii tego zjawiska, kwestii „starego” i „nowego” terroryzm, terroryzm religijny, rolę mediów i opinii publicznej, ideologicznych korzeni ekstremizmu politycznego w XX i XXI wieku, współczesnych organizacji i siatek terrorystycznych i sposobów ich działania, metod terroryzmu – terroryzmu „kompleksowego”, zamachów samobójczych, groźby użycia broni masowego zniszczenia, cyberterroryzmu, oraz problemów związanych ze zwalczaniem terroryzmu – poprzez prawo, dyplomację, kontrolę przepływu finansów, bierne działania prewencyjne, aktywne operacje kontrterrorystyczne i antyterrorystyczne.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm t. 1 i t. 2, Warszawa 2011

2. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001

3. K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna : ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006

4. K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm. Materia ustawowa?, Warszawa 2009

5. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009

Literatura uzupełniająca:

1. F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006

2. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm. Nowe wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009

3. E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2009

4. L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009

5. S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000

6. E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, Terroryzm – w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005

7. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1) Student zna genezę i historię zjawiska terroryzmu

2) Student zna czynniki kształtujące funkcjonowanie grup i siatek terrorystycznych

3) Student rozumie złożoność problemu zwalczania terroryzmu

Umiejętności:

1) Student potrafi odróżnić terroryzm od innych form przemocy politycznej

2) Student potrafi wskazać państwa zmagające się z problemem terroryzmu

3) Student potrafi wskazać ideologiczne korzenie działalności terrorystycznej

Inne kompetencje (postawy):

1) Student zwraca uwagę na przejawy zachowań mogących prowadzić do wybuchu konfliktu o charakterze terrorystycznym

2) Student jest w stanie uzasadnić własną opinię w kwestii legitymizacji działań terrorystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywność na platformie e-learningowej,

- obecność podczas zajęć,

- test wiedzy z pytaniami otwartymi na platformie Moodle. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na więcej niż połowa wskazanych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)