Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-AF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W02, EK1_W03, EK1_U06, EK1_K03

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunkowości z elementami sprawozdawczości.

Skrócony opis:

Podczas kursu podejmowana jest problematyka podstawowych zagadnień z zakresu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Literatura:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.

Dresler Z. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2010.

Filip D., Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gąsiorkiewicz L., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kowalczyk J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Pomykalska B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wędzki D, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 1., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W02 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym, dzięki czemu jest w stanie poznać relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz rynkiem.

EK1_W03 - Student rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz instytucji kultury, a także ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych.

EK1_U06 - Student potrafi skutecznie komunikować się w języku współczesnej ekonomii w tym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w postaci prezentacji poczynionych ustaleń.

EK1_K03 - wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, w tym etyki biznesu.

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- pozna konstrukcję podstawowych raportów finansowych,

- zrozumie istotę prowadzonej analizy finansowej,

- będzie w stanie na podstawie wniosków pochodzących z analizy wstępnej przejść do analizy rozszerzonej,

- będzie umiał wykorzystać omawiane wzory wskaźników do przeprowadzany własnej analizy i dokonać ich interpretacji,

- dokona oceny kondycji finansowej wybranego przez siebie przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą finansową wybranej spółki, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_W03 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_U06 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_K03 - test wiedzy, realizacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 4

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 120 godz. = 4 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Literatura:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.

Dresler Z. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2010.

Filip D., Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gąsiorkiewicz L., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kowalczyk J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Pomykalska B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wędzki D, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 1., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 74 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.