Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody optymalizacji decyzji menedżerskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-MODM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody optymalizacji decyzji menedżerskich
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U04, EM2_U10, EM2_K09

Wymagania wstępne:

Podstawy algebry liniowej

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu metod optymalizacji decyzji menedżerskich które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej. Przedstawiona będzie cel i istota optymalizacji decyzji menedzerskich, metody programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz metodę planowania PERT.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Zastosowania programowania liniowego

- Formułowanie liniowego programu optymalizacyjnego, postać kanoniczna i

standardowa programu liniowego

Metoda graficzna

Metoda simpleks

- Dualny problem i jego ekonomiczna interpretacja

- Zagadnienie transportowe

- Planowanie i harmonogramowanie projektów: tworzenie diagramu PERT

Literatura:

1. Zbigniew Jędrzejczyk,(et al.), 1) Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN , Warszawa 2022,

2.Trzaskalik T., Zadania z badań operacyjnych częśc i wyd.2 poprawione, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-7875-784-9

3. Sikora. W. (red.): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

4..Gajda J., Kucharski A.: Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

4.Lipiec-Zajchowska M.: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - Zna i rozumie:

Student definiuje i opisuje problemy z zakresu programowania liniowego

Umiejętności - Potrafi:

Student rozwiązuje problemy optymalizacyjneprzy doborze odpowiednich metod , weryfikuje i interpretuje uzyskane wyniki i podejmuje na ich podstawie decyzje

Kompetencje - Jest gotów do:

Student rozwija umiejętności analityczne w zakresie wykorzystania technik optymalizacyjnych przy podjęciu decyzji menedzerskich

Chętnie współpracuje z innymi i groupa ma świadomość wpływu swojego wkładu w dyskucji na temat optymalizacji decyzji menedzerskich różnego rodzaju.

Nakłady studenta:

Aktywność studencka Nakład pracy studenta w godzinach

udział w laboratoriach 16

przygotowanie do dyskusji międzygrupowych 10

konsultacja 5

czas na napisanie pracy międzygrupowych 10

czas na samoocenę pracy międzygrupowej 5

przygotowanie do egzanu 10

CAŁKOWITA LICZBA GODZIN 56

LICZBA PUNKTÓW ECTS 100 godzin / 30 (25) godzin ≈ 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się praca w grupie oraz końcowy egzamin pisemny.

Ocena końcowa obejmuje ocenę z egzaminu pisemnego (45%) oraz ocenę samooceny z pracy w grupie (55%).

10 pkt - ocena: 5,0

8-9 punktów - ocena: 4,5

7-8 pkt - ocena: 4,0

6-7 pkt - ocena: 3,5

5-6 pkt - ocena: 3,0

poniżej 5 pkt - ocena: 2,0

2 - niewystarczający- Student nie wykonał pracy lub praca nie jest jego samodzielnym osiągnięciem, jest chaotyczna w stosunku do różnych koncepcji metod optymalizacji decyzji kierowniczych. Student nie rozumie podstawowych pojęć związanych z tematem i unika dyskusji na temat optymalizacji liniowej

3 - dostateczna - Student definiuje i opisuje problemy z

zakres programowania liniowego. Byłby gotowy do poszerzania wiedzy i umiejętności do celów zawodowych.

4 - dobrze - Student wykonał dobrą pracęi poprawnie zidentyfikował problemy i koncepcje. Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody ilościowe w zależności od rodzaju problemu. Student inicjuje dyskusje związane z prezentowanymi metodami przy optymalizacji decyzji menedżerskich

5 -bardzo dobrze- Student wykonał dobrą pracę i poprawnie zidentyfikował problemy i koncepcje. Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody ilościowe w zależności od rodzaju problemu. Potrafi właściwie zinterpretować rozwiązanie i odwołać się do literatury zaproponowanej w sylabusie. Student inicjuje dyskusje związane z zagadnieniami optymalizacji liniowej, jest gotowy do zastosowania umiejętności analitycznych w wykorzystaniu badań operacyjnych do optymalizacji decyzji menedżerskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare
Prowadzący grup: Second Bwanakare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu metod optymalizacji decyzji menedżerskich które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej. Przedstawiona będzie cel i istota optymalizacji decyzji menedzerskich, metody programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz metodę planowania PERT.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Zastosowania programowania liniowego

- Formułowanie liniowego programu optymalizacyjnego, postać kanoniczna i

standardowa programu liniowego

Metoda graficzna

Metoda simpleks

- Dualny problem i jego ekonomiczna interpretacja

- Zagadnienie transportowe

- Planowanie i harmonogramowanie projektów: tworzenie diagramu PERT

Literatura:

1.Sikora W. (red.): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2.Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

3.Gajda J., Kucharski A.: Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

4.Lipiec-Zajchowska M.: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare
Prowadzący grup: Second Bwanakare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu metod optymalizacji decyzji menedżerskich które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej. Przedstawiona będzie cel i istota optymalizacji decyzji menedzerskich, metody programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz metodę planowania PERT.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Zastosowania programowania liniowego

- Formułowanie liniowego programu optymalizacyjnego, postać kanoniczna i

standardowa programu liniowego

Metoda graficzna

Metoda simpleks

- Dualny problem i jego ekonomiczna interpretacja

- Zagadnienie transportowe

- Planowanie i harmonogramowanie projektów: tworzenie diagramu PERT

Literatura:

1) Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jerzy Skrzypek, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, • Wydanie/Copyright: wyd. 7, 2015, wydawnictwo Naukowe PWN, 2022,

2) Tadeusz Trzaskalik, zadania z badań operacyjnych, częśc i wyd.2 poprawione, Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach, 2022, ISBN: 978-83-7875-784-9

3) Sikora W. (red.): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1).Gajda J., Kucharski A.: Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

2) Lipiec-Zajchowska M.: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Second Bwanakare
Prowadzący grup: Second Bwanakare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy

studenta, zgodnie z programem studiów oraz

pracą własną

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu metod optymalizacji decyzji menedżerskich które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej. Przedstawiona będzie cel i istota optymalizacji decyzji menedzerskich, metody programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz metodę planowania PERT.

Pełny opis:

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Zastosowania programowania liniowego

- Formułowanie liniowego programu optymalizacyjnego, postać kanoniczna i

standardowa programu liniowego

Metoda graficzna

Metoda simpleks

- Dualny problem i jego ekonomiczna interpretacja

- Zagadnienie transportowe

- Planowanie i harmonogramowanie projektów: tworzenie diagramu PERT

Literatura:

1) Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jerzy Skrzypek, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, • Wydanie/Copyright: wyd. 7, 2015, wydawnictwo Naukowe PWN, 2022,

2) Tadeusz Trzaskalik, zadania z badań operacyjnych, częśc i wyd.2 poprawione, Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach, 2022, ISBN: 978-83-7875-784-9

3) Sikora W. (red.): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1).Gajda J., Kucharski A.: Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

2) Lipiec-Zajchowska M.: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)