Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MGR-SeM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U05

EM2_U06

EM2_K01

EM2_K02

EM2_K06

EM2_K09

Skrócony opis:

Podczas zajęć dyplomanci otrzymują wsparcie i wskazówki od promotorów, pod opieką których powstają ich prace magisterskie. Jednocześnie monitorowane są postępy studentów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Jest to przedmiot realizowany na 3. i 4. semestrze studiów – kontynuacja seminarium, które rozpoczyna się na 2. semestrze studiów.

Pełny opis:

Zajęcia mają zapewnić, że złożone prace dyplomowe będą spełniały wymogi stawiane pracom magisterskim, w szczególności:

1. Praca dyplomowa dotyczy konkretnie określonego problemu badawczego, co ma swoje odzwierciedlenie w tytule.

2. Prace magisterskie powinny aspirować do rangi naukowej, prezentować wysoki standard analizy ekonomicznej z zachowaniem poprawności warsztatowej.

3. Wymagany jest właściwy dobór literatury i odpowiednie jej wykorzystanie.

4. Bibliografia powinna obejmować kilkadziesiąt pozycji.

5. Dyplomant powinien opierać się przede wszystkim na dziełach znanych autorów, w tym przede wszystkim na najnowszych publikacjach oraz na artykułach opublikowanych w periodykach zestawionych w JCR.

6. Poza zastosowaniem metod statystyki opisowej zaleca się praktyczne wykorzystanie przynajmniej jednej z wymienionych metod: badanie ankietowe, eksperyment, wnioskowanie statystyczne, modelowanie ekonometryczne.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. American Psychological Association 2020.

2. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska gospodarcze i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z obszaru teorii ekonomii, a także zarządzania i psychologii.

2. Student potrafi analizować, prognozować i modelować procesy ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotowy do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia w kontekście ekonomicznym.

2. Student jest gotowy do podejmowania inicjatywy biznesowej oraz kierowania zespołami.

3. Student jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym realizowania postulatów społecznej odpowiedzialności biznesu.

4. Student jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej w biznesie.

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach: 30h (1,2 pkt.)

- samodzielna analiza materiałów źródłowych: 60h (2,4 pkt.)

- praca empiryczna: 35h (1,4 pkt.)

Suma: 125h (5 pkt.)

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR ZIMOWY:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w przedostatnim semestrze studiów jest sformułowanie tematu pracy, sporządzenie listy źródeł z kwerendą biblioteczną, zaprojektowanie badania, opracowanie struktury pracy i złożenie pierwszego rozdziału pracy (jeśli praca obejmuje trzy rozdziały) albo pierwszych dwóch rozdziałów (jeśli praca obejmuje więcej niż trzy rozdziały).

Ocena z seminarium zależy od poprawności, rzetelności, staranności i terminowości wykonania ww. zadań, a także od stopnia samodzielności oraz systematyczności pracy seminarzysty.

SEMESTR LETNI:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów jest zatwierdzenie pracy dyplomowej (§ 40 ust. 3 Regulaminu studiów w UKSW).

Ocena z seminarium zależy od ogólnej oceny złożonej pracy magisterskiej, a także od stopnia samodzielności oraz systematyczności pracy seminarzysty.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Jolanta Pakulska, Dariusz Prokopowicz, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Jolanta Pakulska, Dariusz Prokopowicz, Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)