Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MON-SG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W01

EM2_W04

EM2_W08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostanie przedstawiona istota systemów gospodarczych. Omówione zostaną przyczyny i kierunki ewolucji systemów gospodarczych oraz metody relatywnej oceny ich sprawności i efektywności, a także strategie reformowania systemów gospodarczych.

Pełny opis:

1. Pojęcie systemu gospodarczego

2. Alternatywne ujęcia systemów gospodarczych

3. Modele systemów gospodarczych i ich klasyfikacja

4. System wartości a system społeczno-polityczny i gospodarczy

5. Podstawowe motywacje podmiotów gospodarujących

6. Zakres oddziaływania państwa i rola rynku

7. Kwestia własności, wolności i konkurencji

8. Rola systemu finansowego

9. Znaczenie systemu finansów publicznych

10. Transformacja systemowa w Polsce

11. Konkurencyjność gospodarki

12. Kwestia podziału dochodu

13. Procesy dostosowawcze systemów gospodarczych w warunkach globalizacji

14. Metody porównań systemów gospodarczych

15. Strategie reform systemów gospodarczych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. J.W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa 2006.

2. A. Wojtyna, Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. "Gospodarka Narodowa" 189-190(5-6)/2007, 1-22. https://gnpje.sgh.waw.pl/Teoretyczny-wymiar-zaleznosci-miedzy-zmianami-instytucjonalnymi-polityka-ekonomiczna,101367,0,1.html

3. A. Wojtyna, Alternatywne modele kapitalizmu. "Gospodarka Narodowa" 202(9)/2005, 1-23. https://gnpje.sgh.waw.pl/Alternatywne-modele-kapitalizmu,101499,0,1.html

4. A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji. "Gospodarka Narodowa" 134(10)/2002, 1-24. https://gnpje.sgh.waw.pl/Nowe-kierunki-badan-nad-rola-instytucji-we-wzroscie-i-transformacji,113863,0,1.html

5. E. Mączyńska, Ład gospodarczy. Pochwała ordo. http://www.pte.pl/pliki/2/12/16_Maczynska.pdf

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. F.A. von Hayek, Konstytucja wolności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. A. Sadłowski, Przyczyny i ograniczenia interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne" 27/2018, 167-185. https://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/ne/article/view/529

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

1. Student zna terminologię używaną do opisu systemów gospodarczych i potrafi ją wykorzystać w analizie komparatywnej.

2. Student zna ujęcia teoretyczne systemów gospodarczych.

3. Student rozumie rolę wartości i motywacji jednostek gospodarujących w funkcjonowaniu systemu gospodarczego.

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 pkt.)

- studiowanie literatury: 30h (1 pkt.)

- przygotowanie do testu: 30h (1 pkt.)

Łącznie: 90h (3 pkt.)

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny.

TRYB ZAJĘĆ: nauczanie stacjonarne.

FORMA ZALICZENIA: test wielokrotnego wyboru.

% punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

KRYTERIA OCENIANIA W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ad 1:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna elementarnej terminologii używanej do opisu systemów gospodarczych, a tym samym w ogóle nie potrafi dokonać analizy porównawczej tych systemów;

- ocena 3 (dost.): student zna elementarną terminologię używaną do opisu systemów gospodarczych i potrafi dokonać ich analizy porównawczej w podstawowym zakresie;

- ocena 4 (db.): student zna terminologię używaną do opisu systemów gospodarczych i potrafi dokonać ich analizy porównawczej z uwzględnieniem przynajmniej kilku kryteriów;

- ocena 5 (bdb.): student posiada biegłość w posługiwaniu się terminologią używaną do opisu systemów gospodarczych i potrafi dokonać ich analizy porównawczej w szerokim zakresie.

Ad 2:

- ocena 2 (ndst.): student nie zna teoretycznych ujęć systemów gospodarczych;

- ocena 3 (dost.): student zna przynajmniej jedno teoretyczne ujęcie systemów gospodarczych, potrafi je omówić w podstawowym zakresie;

- ocena 4 (db.): student zna przynajmniej dwa teoretyczne ujęcia systemów gospodarczych, potrafi je omówić w rozszerzonym zakresie;

- ocena 5 (bdb.): student zna przynajmniej trzy teoretyczne ujęcia systemów gospodarczych, potrafi je dokładnie omówić.

Ad 3:

- ocena 2 (ndst.): student nie rozumie roli wartości i motywacji jednostek gospodarujących w funkcjonowaniu systemu gospodarczego;

- ocena 3 (dost.): student rozumie istotę wartości i motywacji jednostek gospodarujących w funkcjonowaniu systemu gospodarczego, potrafi omówić to zagadnienie w podstawowym zakresie;

- ocena 4 (db.): student rozumie rolę wartości i motywacji jednostek gospodarujących w funkcjonowaniu systemu gospodarczego, potrafi omówić to zagadnienie w rozszerzonym zakresie;

- ocena 5 (bdb.): student potrafi dokładnie omówić rolę wartości i motywacji jednostek gospodarujących w funkcjonowaniu systemu gospodarczego, wykazuje biegłość w tym obszarze.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają brak zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a208e000c2c1d473ca1f83746da619026%40thread.tacv2/conversations?groupId=fa8377cd-0044-4ecd-bfe6-c4ed4e87ef18&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.