Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-ZPubl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Przedmioty obligatoryjne 1 rok ekonomia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedstawienie istoty zamówień publicznych, zapoznanie z zasadami i procedurami udzielania zamówień, analiza czynności dokonywanych przez zamawiającego w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zaprezentowanie rozwiązań instytucjonalnych w obszarze zamówień publicznych oraz omówienie przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej.

Pełny opis:

I. OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I.1. PODSTAWOWE POJĘCIA (zamówienia publiczne, zamawiający, wykonawca, postępowanie o udzielenie zamówienia, najkorzystniejsza oferta, cena)

I.2. USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (szacunkowa wartość zamówienia, sposoby ustalania wartości zamówienia, zasady ustalania wartości zamówienia)

I.3. PODZIAŁ ZAMÓWIEŃ ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ (zamówienia podprogowe, zamówienia powyżej progu bagatelności)

I.4. ZAMÓWIENIA TEGO SAMEGO RODZAJU (tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa)

I.5. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ (zasada zachowania uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada przejrzystości postępowania, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada legalizmu działań zamawiającego)

II. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

II.1. PODSTAWOWE KWESTIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie, czynności dokonywane w ramach przygotowania postępowania, czynności dokonywane w ramach przeprowadzania postępowania)

II.2. KOMISJA PRZETARGOWA

II.3. ZASADY DOPUSZCZANIA WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu)

II.4. OPRACOWANIE DOKUMENTÓW (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

II.5. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

II.6. KRYTERIA OCENY OFERT

II.7. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna)

III. UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

III.1. RODZAJE UMÓW W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAJCZĘŚCIEJ ZAWIERANYCH W PRAKTYCE

III.2. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCÓW

III.3. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (formy zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia, zwrot zabezpieczenia)

IV. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

IV.1. ORGANY WSPÓŁTWORZĄCE INFRASTRUKTURĘ INSTYTUCJONALNĄ SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rada Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza)

IV.2. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (odwołanie, skarga)

Literatura:

1. Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

2. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

3. Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2018.

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1P_W03

Student potrafi wyodrębnić zasadnicze grupy podmiotów występujących w obszarze zamówień publicznych oraz omówić istotę relacji zachodzących między nimi.

Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organów współtworzących infrastrukturę instytucjonalną systemu zamówień publicznych w Polsce.

S1P_W07

Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących proces udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi wymienić ogólne zasady udzielania zamówień publicznych oraz wyjaśnić ich istotę.

Student ma podstawową wiedzę o procedurach udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi scharakteryzować podstawowe tryby udzielania zamówień.

S1P_U05

Student potrafi prawidłowo dobrać sposób ustalania wartości zamówienia - adekwatny do konkretnego przedmiotu zamówienia i okoliczności danego przypadku.

S1P_U07

Student poprawnie analizuje wybrane problemy związane z różnymi aspektami zamówień publicznych i potrafi wysuwać propozycje rozwiązań określonych, szczegółowych problemów.

S1P_U10

Student posiada umiejętność syntetycznego przedstawienia, w formie wystąpienia ustnego z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych, określonego zagadnienia mieszczącego się w tematyce zamówień publicznych.

S1P_K02

Student potrafi współdziałać z innymi studentami w ramach pracy zespołowej w celu przygotowania wystąpienia (referatu) dotyczącego określonego zagadnienia z tematyki zamówień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

1) wykład konwersatoryjny - ukierunkowany na omówienie zaplanowanego zakresu materiału z włączeniem słuchaczy w rozważania będące jego przedmiotem;

2) klasyczna metoda problemowa - wspólne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów praktycznych w celu aktywizacji intelektualnej studentów;

3) wygłaszanie przez studentów referatów i dyskusja nad nimi - ma skłonić do problemowego ujęcia zagadnienia, które będzie inspirowało dyskusję.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Zamówienia publiczne (ZP): istota, przedmiot, podmioty (zamawiający, wykonawcy, podwykonawcy, konsorcja), historia

2. Przepisy prawne dotyczące ZP (polskie i unijne źródła prawa). Zasady udzielania ZP.

3. Instytucjonalny system ZP: Prezes UZP, inne instytucje)

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

6. Zamówienia sektorowe

7. ZP w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

8. Instrumenty, procedury i tryby udzielania ZP

9. Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenia ZP (podmiot przeprowadzający postępowanie, opis przedmiotu ZP, zasady i sposoby ustalania wartości zamówienia. Podział ZP według różnych kryteriów.

10. Postępowanie w sprawie udzielenia ZP. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

11. Zasady dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu o ZP (przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania)

12. Oferty: przygotowanie, złożenie, kryteria oceny. Komisja przetargowa. Badanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

13. Umowy w sprawach ZP (rodzaje umów, czas trwania, zgodność z ofertą, warunki zmian umowy i odstąpienia od niej, zabezpieczenie wykonania, etc.)

14. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi). Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Literatura:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.)

Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa

Olszowska H., Przewodnik po zamówieniach publicznych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław

Olszewska J., Rokicki J., Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa

"Zamówienia Pubiczne Doradca"

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań

Wymagania wstępne:

Ocena prezentacji (do 50 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 30 punktów), przygotowanej SIWZ (do 20 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w formie pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie:

51-60 punktów ocena 3.0; 61-70 punktów ocena 3.5; 71-80 punktów ocena 4.0; 81-90 punktów ocena 4.5

> 90 ocena 5

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams.

Kod do zajęć zostanie wygenerowany automatycznie lub będzie znajdował się na platformie Moodle

Dyżur: środa 8.10-9.40

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.