Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zmianą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-ZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zmianą
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

K_W02, K_W04, K_W05

K_U01, K_U02

K_K02, K_K03, K_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza zakresu ekonomii, zarządzania organizacjami, socjologii organizacji

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ekonomii z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami zarządzania organizacjami, a także ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w organizacjach, jak również z podstawowymi procesami zarządczymi.

Pełny opis:

Innowacje jako wynik ciągu działań zaprojektowanych z myślą o uzyskaniu określonego efektu

Postawowe rodzaje efektów działań proinnowacyjnych

Innowacje produktowe i procesowe

Rola przedsiębiorcy we wdrażaniu innowacji w organizacji

Innowacje a przdsiębiorczość

Przedsiębiorczość wewnętrzna

Powstawanie innowacji

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Organizacja biurokratyczna a przedsiębiorcza

Krzywa s

Problematyka wdrażania zmian w organizacji według Taylora

Systemy zarządzania

Literatura:

1. Maria Romanowska: Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 1996 (CIM)

2. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 (PWE)

3. Krzysztof Obłój: Strategia organizacji, Warszawa 1999 (PWE)

4. Józef Penc: Strategiczny system zarządzania, Warszawa 2001 (Placet)

5. Rafał Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wrocław 1999 (AE)

6. W. Bień, B. Dobiegała-Korona,…: Skuteczne strategie, Warszawa 1997 (CIM)

7. Adam Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Karków 2002 (PWN)

8. Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Warszawa 1999 (PWE)

9. Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion 2006

10. Zdzisław Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

11. Jerzy Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

12. Bogdan Gliński, Bolesław Kuc, Hanna Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000

13. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects) przygotowanie do zajęć: 25 godz. (1ects) przygotowanie do egzaminu: 30 godz. (1 ects) suma: 85 godz. (3 ects)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, w formie testu sprawdzającego uzyskaną wiedzę, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości oraz wykazaniem się przez studenta umiejętnością przygotowania i wygłoszenia prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)