Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje menedżerskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-KM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje menedżerskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W05, EK1_K08

Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą, cechami i strukturą kompetencji menedżerskich, jak też rolami, funkcjami i umiejętnościami menedżera. Pozna zasady delegowania zadań, organizacji pracy kierowniczej, kierowniczej, jak też zapozna się z innymi aspektami pracy menedżera i pożądanymi do tego kompetencjami.

Pełny opis:

Kompetencje menedżerskie są niezwykle ważne dla dobrego rozwoju firmy. Wpływają nie tylko na procesy zarządzania, ale i sukces całej organizacji.

Skuteczne zarządzanie wymaga od menedżera uświadomienia sobie stosowanego przez siebie stylu kierowania i wpływu, jaki ma on na pracowników, którymi zarządza. Dobrze przygotowany do swojej roli nie tylko rozpoznaje własny, najbliższy mu styl kierowania, ale potrafi również zależnie od sytuacji stosować różne style kierowania.

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty kompetencji menedżerskich i ich elementów we współczesnej organizacji oraz ich wpływu na osiągane efekty organizacji. Podkreślone zostanie zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji interpersonalnych w biznesie, a także na cechy przywódcze. Ponadto celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem do pracy menedżera, jak też kształtowanie osobowości menedżerskiej.

Literatura:

podana w sylabusie danego rocznika

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W05 potrafi zdefiniować kompetencje menedżera i scharakteryzować jego pracę w organizacji, zna mocne i słabe aspekty własnych kompetencji menedżerskich i rozumie potrzebę ich doskonalenia

EK1_K08 docenia znaczenie etyki w pracy menedżera

ECTS: 3 pkt

uczestnictwo w zajęciach: 8 godz.

studiowanie materiałów zamieszczonych na platformie moodle: 8 godz.

wykonywanie testów na platformie moodle: 20 godz.

własne studia literaturowe: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 24 godz.

90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia:

EK1_W05 - aktywność na zajęciach, testy kompetencji na platformie moodle, quizy, test zaliczeniowy

EK1_K08 - aktywność na zajęciach, quizy

Skala ocen:

Ocena dostateczna od 50 %

Poniżej 50% - 2,0

powyżej 50 – 60% - 3,0

powyżej 60 – 70% - 3,5

powyżej 70 –80% - 4,0

powyżej 80 – 90% - 4,5

Ponad 90% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą, cechami i strukturą kompetencji menedżerskich, jak też rolami, funkcjami i umiejętnościami menedżera. Pozna zasady delegowania zadań, organizacji pracy kierowniczej, kierowniczej, jak też zapozna się z innymi aspektami pracy menedżera i pożądanymi do tego kompetencjami.

Pełny opis:

Kompetencje menedżerskie są niezwykle ważne dla dobrego rozwoju firmy. Wpływają nie tylko na procesy zarządzania, ale i sukces całej organizacji.

Skuteczne zarządzanie wymaga od menedżera uświadomienia sobie stosowanego przez siebie stylu kierowania i wpływu, jaki ma on na pracowników, którymi zarządza. Dobrze przygotowany do swojej roli nie tylko rozpoznaje własny, najbliższy mu styl kierowania, ale potrafi również zależnie od sytuacji stosować różne style kierowania.

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty kompetencji menedżerskich i ich elementów we współczesnej organizacji oraz ich wpływu na osiągane efekty organizacji. Podkreślone zostanie zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji interpersonalnych w biznesie, a także na cechy przywódcze. Ponadto celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem do pracy menedżera, jak też kształtowanie osobowości menedżerskiej.

Literatura:

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A.Stabryły, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011

B.R.Kuc, M.Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, OnePress, Gliwice 2010

M.Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, OnePress, Gliwice 2006

Uzupełniająca:

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN Wydawnictwo Naukowe, 2005

B. Nogalski, J. Śniadecki, Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Bydgoszcz 2001

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 pkt

uczestnictwo w zajęciach: 8 godz.

studiowanie materiałów zamieszczonych na platformie moodle: 8 godz.

wykonywanie testów na platformie moodle: 20 godz.

własne studia literaturowe: 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 24 godz.

90 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą, cechami i strukturą kompetencji menedżerskich, jak też rolami, funkcjami i umiejętnościami menedżera. Pozna zasady delegowania zadań, organizacji pracy kierowniczej, kierowniczej, jak też zapozna się z innymi aspektami pracy menedżera i pożądanymi do tego kompetencjami.

Pełny opis:

Kompetencje menedżerskie są niezwykle ważne dla dobrego rozwoju firmy. Wpływają nie tylko na procesy zarządzania, ale i sukces całej organizacji.

Skuteczne zarządzanie wymaga od menedżera uświadomienia sobie stosowanego przez siebie stylu kierowania i wpływu, jaki ma on na pracowników, którymi zarządza. Dobrze przygotowany do swojej roli nie tylko rozpoznaje własny, najbliższy mu styl kierowania, ale potrafi również zależnie od sytuacji stosować różne style kierowania.

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty kompetencji menedżerskich i ich elementów we współczesnej organizacji oraz ich wpływu na osiągane efekty organizacji. Podkreślone zostanie zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji interpersonalnych w biznesie, a także na cechy przywódcze. Ponadto celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem do pracy menedżera, jak też kształtowanie osobowości menedżerskiej.

Literatura:

Literatura dostępna w open access zebrana na platformie moodle

1. Z.Sepkowska, Podstawy przedsiębiorczości, Diffin, Warszawa 2014, r. 3

2. A.Frączek, Komunikacja interpersonalna, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. IX

3. A.Friedberg, Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, tom 22, 2019

4. P.Bartkowiak, P.Niewiadomski, Menedżer a kierownik w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, nr 48, 2011

5.R.Wolniak, Postrzeganie ról i funkcji menedżera we współczesnej organizacji przez osoby na stanowiskach kierowniczych

6. W.Załoga, Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, 2013

7. K.Ławicka, Współczesne modele kompetencji menedżerskich

8. C.Sikorski, Dopuszczalność konfliktów w organizacji, Annales Universitatis Curie-Skłodowska, vol.XL,16, 2006

9.A.Wielgus, Emocje oraz konflikty w zespole i sposoby ich rozwiązywania, w: M.Kamińska, I.Szczęsna, A.Wielgus, R.Żak, Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe, Płock 2021

10. B.Kowrygo, H.Górska-Warsewicz, M.Świątkowska, Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, ćwiczenie 12

11. Z.Ciekanowski, Z.Szymański, Metody motywowania pracowników we współczesnej organizacji, Nowoczesne systemy zarządzania, zeszyt 12 (2017), nr 4

12. A.Knap-Stefaniuk, W.J.Karna, E.Ambrozova, Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi - wyzwania dla współczesnej edukacji, KNUV 2018, 2(56)

13. M.Burkiewicz i in., Efektywne motywowanie pracowników, 2011, Dashoefer Holding

14. S.Gostkowska-Dźwig, E.Kempa, M.Mrozik, R.Królik, Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2021,rozdz. 4

15. D.Jemielniak, D.Latusek, Zarządzania. Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Wydawnictwo WSPiZ, rozdz. IX

16.M.Mazur, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Nauki Społeczne 2(8), 2013

17. Z.Domański, Zarządzanie organizacją poprzez motywowanie pracowników, Journal of Modern Science,tom 4(43) 2019

18.M.Wójcik, Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, www.e-bankowa.pl, 2009

19.S.Bartosewicz, System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie, Zarządzanie i edukacja, nr 84/2012

20.A.Holska, Teorie podejmowania decyzji, w: K.Klincewicz (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)