Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-BP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W03 EK1_W09 EK1_W10 EK1_U01 EK1_U02 EK1_U03 EK1_U04

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii lub mikroekonomia

Skrócony opis:

Podczas kursu podejmowana jest problematyka kluczowych zagadnień z zakresu opracowywania biznes planu w kontekście prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. W ramach tej problematyki uwzględnione są również zagadnienia przeprowadzanych analiz rynku, strategii marketingowych, promocji i reklamy, nowoczesnych technik marketingu stosowanych w Internecie, analiz ekonomicznych, opracowania załączników do biznes planu, wnioskowania o zewnętrzne finansowanie projektów inwestycyjnych i utrzymania działalności bieżącej, przeprowadzania analiz strategicznych, SWOT, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, negocjacji warunków zawierania transakcji z kontrahentami do których skierowany jest opracowany biznes plan.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem procesu opracowywania biznes planu dla planowanej, uruchamianej lub prowadzonej działalności gospodarczej. Problematyka opracowywania biznes planu omawiana jest dla rożnych rodzajów podmiotów i instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, wytycznych, determinantów i składowych opracowywania biznes planu w przedsiębiorstwach. Podczas kursu podejmowana jest problematyka kluczowych zagadnień z zakresu składowych, zasad, kluczowych determinantów opracowywania biznes planu w kontekście prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. W ramach tej problematyki uwzględnione są również zagadnienia przeprowadzanych analiz rynku, strategii marketingowych, promocji i reklamy, nowoczesnych technik marketingu stosowanych w Internecie, analiz ekonomicznych, opracowania załączników do biznes planu, wnioskowania o zewnętrzne finansowanie projektów inwestycyjnych i utrzymania działalności bieżącej, przeprowadzania analiz strategicznych, SWOT, badania efektywności gospodarczej, metodologii oceny funkcjonowania ekonomicznego podmiotów gospodarczych, metodyki badania efektywności gospodarczej przedsiębiorstw, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, negocjacji warunków zawierania transakcji z kontrahentami do których skierowany jest opracowany biznes plan.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan. Jak go budować i analizować, Wydanie IV, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.

J. Skrzypek, Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

J. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Z. Pawlak, Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?. Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Amber Sieć Aniołów Biznesu, Gdańsk, czerwiec 2011.

Jak napisać biznes plan, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, styczeń 2018, (https://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W03 Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych. Potrafi tę wiedzę wykorzystać do przeprowadzania analiz makroekonomicznych i sektorowych otoczenia gospodarczego względem podmiotu, dla którego opracowuje biznes plan.

EK1_W09 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych, metod badania efektywności gospodarczej podmiotów funkcjonujących we współczesnych gospodarkach i wykorzystuje tę wiedzę przy opracowywaniu biznes planu. Posiada wiedze umożliwiającą przeprowadzanie analiz marketingowych, analiz SWOT, badań rynkowych, opracowywania kampanii reklamowych, akcji promocyjnych na potrzeby opracowania planu marketingowego, strategii marketingowej podmiotów gospodarczych.

EK1_W10 Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, zmianach i sposobach działania oraz w zakresie metodologii oceny funkcjonowania ekonomicznego podmiotów gospodarczych, metodyki badania efektywności gospodarczej przedsiębiorstw, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Wiedza ta jest efektywnie stosowana dla opracowywanego biznes planu.

EK1_U01 Potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych. Potrafi przeprowadzać projekcję sytuacji ekonomicznej badanego podmiotu i wskazywać opcjonalne kierunki właściwej strategii rozwoju, restrukturyzacji i poprawy zdiagnozowanej sytuacji.

EK1_U02 Potrafi myśleć krytycznie, stosując wzorce racjonalizmu. Przeprowadza analizy mikro-, mezo- i makroekonomiczne na potrzeby opracowywania biznes planów dla różnych podmiotów gospodarczych i instytucji. Przeprowadza analizy ekonomiczne, finansowe, wskaźnikowe niezbędne dla przygotowania biznes planu.

EK1_U03 Potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku.

EK1_U04 Potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku oraz adekwatnie do potrzeb opracowywania biznes planów. Opracowuje różne rodzaje biznes planów w zależności od wymagać instytucji do której ten dokument jest kierowany.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

98-100 punktów z ćwiczeń uprawniają do oceny końcowej 5,0

93-97 punktów z ćwiczeń uprawniają do oceny końcowej 4,5

83-92 punkty z ćwiczeń uprawniają do oceny końcowej 4,0

77-82 punkty z ćwiczeń uprawniają do oceny końcowej 3,5

70-76 punkty z ćwiczeń uprawniają do oceny końcowej 3,0

Uzyskana przez studenta liczba punktów w całym kursie kształcenia przedmiotu poniżej 70 może oznaczać niezaliczone ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)