Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody eksperymentalne w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-ME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody eksperymentalne w ekonomii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U04: student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT),


EM2_U06: student potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.

Skrócony opis:

Zastosowanie eksperymentalnej teorii gier do badań zachowania ludzi w warunkach strategicznej interakcji i procesu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka w powiązaniu z teorią oczekiwanej użyteczności, obserwacja warunków zaistnienia kooperacji między uczestnikami.

Słowa kluczowe: eksperyment ekonomiczny, teoria gier, proces podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi formułować problem badawczy i planować eksperyment naukowy (EM2_U04),

- student potrafi właściciwie dobierać materiały źródłowe, dokonywać oceny i krytycznej analizy informacji, stosować właściwe metody badawcze, w tym projektować eksperyment prowadzony w laboratorium i za pomocą narzędzi internetowych (EM2_U06),

- student potrafi analizować procesy podejmowania decyzji i obserwować strategiczne interakcje oraz warunki zaistnienia kooperacji między uczestnikami eksperymentów (EM2_U04).

OPIS ECTS:

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h (1,2 pkt.)

Projektowanie eksperymentu: 5h (0,2 pkt.)

Przeprowadzenie eksperymentu: 25h (1 pkt.)

Opracowanie wyników badania: 15h (0,6 pkt.)

Sporządzenie raportu z badania: 25h (1 pkt.)

Łącznie: 100 godz., tj. 4 pkt. ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaplanowanie eksperymentu – określenie tematu, pytania badawczego i zmiennych manipulacji. Opracowanie procedury eksperymentu. Przeprowadzenie eksperymentu. Sporządzenie raportu z wynikami eksperymentu i podstawą teoretyczną opartą o źródła naukowe.

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie formułowania i weryfikacji hipotez badawczych oraz przeprowadzania testów statystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)