Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MikroE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, Ek1_W09

EK1_U01, EK1_U02, Ek1_U08; Ek1_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty mikroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz. ćwicz./.

3. Teoria i praktyka mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowaniu gospodarki narodowej / 2 godz. wykł./

4. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania / 2 godz. ćwicz./.

5. Rynek, popyt, podaż i cena. Modele struktur i mechanizmów gospodarki rynkowej /2 godz. wykł./

6. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku /2 godz. ćwicz./

7. Teoria wyboru konsumenta /klasyczna, alternatywne/ /2 godz. wykł./

8. Zachowania nabywcze i dostosowawcze konsumenta / 2 godz. ćwicz./

9.Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz. wykł./

10. Teoria produkcji / 2godz. ćwicz./

11. Teorie decyzji producenta – funkcjonowanie przedsiębiorstwa / 2 godz.wykł

12.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa /2godz. ćwicz../

13. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2 godz. ćwicz./

14. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku /2 godz. ćwicz../

15. Rynki czynników produkcji /2 godz. wykł./

16. Równowaga mikroekonomiczna – istota, rodzaje i warunki jej kształtowania

/2 godz.wykł./

Literatura:

. Literatura obowiązkowa:

1 1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

1. 2.P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. Z. Stachowiak, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSISiZ, Warszawa 2000

4. Z. Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom I – Wprowadzenie, tom II – Mikroekonomia, AON, Warszawa 2015

5.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. 1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. 2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.

3. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 18 godz.

- udział w ćwiczeniach 18 godz.

- konsultacje 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin- 60 godz.

Liczba EC: 6

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy mikroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy mikroekonomiczne na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy mikroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Obszary, kategorie i zasady mikroekonomii

2. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania

3. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym

4. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej

5. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym

6. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce

7. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku

8. Zachowania nabywcze konsumenta

9. Zachowania dostosowawcze konsumenta

10. Teoria produkcji

11. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

12. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

13. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku

14. Funkcjonowanie rynków czynników produkcji

15. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej

16. Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

2 .P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. P.A Samuelson, W.D.Nortdhaus, Ekonomia (na podstawie ostatniego 19-stego wydania oryginału), REBIS, Poznań, 2012

4. Z. Stachowiak, B.Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne (tom 1, tom 2, tom 3), AON, Warszawa 2015

5. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

6.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

7. P.Krugman, R.Wells, mikro Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

8. V.L Smith, Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wulters Kluwer business, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

3. A.Zaorska, Korporacje transnarodowe - przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty mikroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz. ćwicz./.

3. Teoria i praktyka mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowaniu gospodarki narodowej / 2 godz. wykł./

4. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania / 2 godz. ćwicz./.

5. Rynek, popyt, podaż i cena. Modele struktur i mechanizmów gospodarki rynkowej /2 godz. wykł./

6. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku /2 godz. ćwicz./

7. Teoria wyboru konsumenta /klasyczna, alternatywne/ /2 godz. wykł./

8. Zachowania nabywcze i dostosowawcze konsumenta / 2 godz. ćwicz./

9.Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz. wykł./

10. Teoria produkcji / 2godz. ćwicz./

11. Teorie decyzji producenta – funkcjonowanie przedsiębiorstwa / 2 godz.wykł

12.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa /2godz. ćwicz../

13. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2 godz. ćwicz./

14. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku /2 godz. ćwicz../

15. Rynki czynników produkcji /2 godz. wykł./

16. Równowaga mikroekonomiczna – istota, rodzaje i warunki jej kształtowania

/2 godz.wykł./

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1 1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

1. 2.P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. Z. Stachowiak, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSISiZ, Warszawa 2000

4. Z. Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom I – Wprowadzenie, tom II – Mikroekonomia, AON, Warszawa 2015

5.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. 1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. 2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.

3. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)