Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): K_W02 K_W04 K_W05

Umiejętności (U): K_U01 K_U02

Kompetencje społeczne (K): K_K02 K_K03 K_K07


Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studenta I roku studiów ekonomicznych (niestacjonarnych) z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawoznawstwa, z konstytucyjnymi fundamentami porządku politycznego społecznego i gospodarczego państwa polskiego oraz z ogólnymi zasadami prawa administracyjnego - materialnego i procesowego.

Pełny opis:

1. Istota prawa, nauka prawa, normy prawne

Pojęcie prawa – poglądy na istotę prawa

Norma prawna – budowa normy prawnej, Norma a przepis prawny

Instytucja prawna, Stosunek prawny i jego elementy

2. Prawoznawstwo – podstawowe pojęcia

Uprawnienia i roszczenia, Zdarzenia prawne

Wykładnia prawa, Luki w prawie

Domniemania, Kolizje norm w czasie i w przestrzeni

3. System prawa polskiego

Konstytucja RP z 1997 roku – III rozdział

Źródła prawa polskiego

Charakterystyka prawa w Polsce, Obowiązywanie prawa

4. Państwo – pojęcie

Definicje instytucji państwa, Geneza państwa

Pierwotne i wtóre powstawanie państw

Forma państwa, Funkcje państwa

5. Konstytucja RP z 1997 roku

Preambuła Konstytucji, Zasady ustrojowe

Wolności i prawa człowieka i obywatela

Obowiązki obywateli polskich

6. Trójpodział władzy

Organy władzy ustawodawczej

Organy władzy wykonawczej

Organy władzy sadowniczej

Samorząd terytorialny

7. Finanse publiczne w Konstytucji RP

Budżet państwa – zasady budżetowe, ustawa budżetowa

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Narodowy Bank Polski – misja, organy

8. Administracja i prawo administracyjne

Administracja – pojęcie, Prawo administracyjne materialne

Postępowanie administracyjne ogólne

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Literatura:

T.Stawecki, P. Winczorek, "Wstęp do prawoznawstwa"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie charakter i znaczenie wstępu do prawoznawstwa, podstaw prawa i kluczowych instytucji systemu prawa, posiada umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w ramach nauczania zdalnego. Kod dostępu do Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail na początku roku akademickiego

EK1_W01 – wykład problemowy; egzamin pisemny

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zaliczenie zająć odbywać się będzie drogą komunikacji zdalnej

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.