Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne problemy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-APIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne problemy integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02, E1_W04, E1_W11, E1_U03, E1_U04

Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać wiedzę w zakresie historii procesu integracji europejskiej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych przez społeczeństwa i państwa europejskie współcześnie.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych współcześnie przez społeczeństwa i państwa członkowskie UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami wybranych polityk UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka stosunku społeczeństw europejskich do UE, obywatelstwa UE i korzystania przez obywateli z przysługujących im praw).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci ze wsparciem prowadzącej identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej, opracowują to zagadnienie i referują je innym członkom grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć studenci nabywają następujące efekty uczenia się:

1) w zakresie WIEDZY

Student/ka ma wiedzę na temat wybranych kulturowych, społecznych i gospodarczych aspektów rzeczywistości europejskiej w wymiarze historycznym i współczesnym.

Student/ka ma wiedzę o wybranych problemach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych w polityce międzynarodowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Unii Europejskiej w tym zakresie.

Student/ka posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w wybranych obszarach polityki, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.

2) w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka rozumie relacje między obywatelem a instytucjami UE; umie określić podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie

europejskim.

Student/ka umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy oraz tworzące europejską tożsamość.

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 h [1 ECTS]

przygotowanie do zajęć (lektura): 25 h [1 ECTS]

przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej: 25 h [1 ECTS]

Łącznie: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe.

Obejmuje ono trzy zasadnicze aspekty uczestnictwa studentów w zajęciach:

1/ aktywność wyrażająca się: prezentowaniem przygotowanych indywidualnie lub w grupie analiz nt. wybranych zagadnień, udziałem w dyskusjach dot. treści zawartych w lekturach zadanych do przeczytania, udziałem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć - za aktywność przyznawane są punkty; uzyskanie 5 pkt równe jest ocenie bardzo dobrej za ten komponent;

2/ przygotowanie i wygłoszenie 60 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na wybrany temat dot. wyzwań w procesie integracji europejskiej. Referaty oceniane są w skali: 2-5.

3/ obecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych przez społeczeństwa i państwa europejskie współcześnie.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych współcześnie przez społeczeństwa i państwa członkowskie UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami wybranych polityk UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka stosunku społeczeństw europejskich do UE, obywatelstwa UE i korzystania przez obywateli z przysługujących im praw).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci ze wsparciem prowadzącej identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej, opracowują to zagadnienie i referują je innym członkom grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studentów

- udział w zajęciach - 30 h

- konsultacje z prowadzącym - 5 h

- praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, w tym czytanie artykułów, opracowanie zagadnień do wygłoszenia referatów indywidualnie i zespołowo) - 30 h

- udział w zadaniu zaliczeniowym polegającym na opracowaniu ankiety, jej przeprowadzeniu wśród studentów UKSW oraz opisaniu jej wyników - 15 h


Łącznie: 80 h = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych przez społeczeństwa i państwa europejskie współcześnie.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych współcześnie przez społeczeństwa i państwa członkowskie UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami wybranych polityk UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka stosunku społeczeństw europejskich do UE, obywatelstwa UE i korzystania przez obywateli z przysługujących im praw).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci ze wsparciem prowadzącej identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej, opracowują to zagadnienie i referują je innym członkom grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Greloff
Prowadzący grup: Jakub Greloff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

14 wejściówek po 2 pkt. = 28 pkt.

aktywność na zajęciach po 2 pkt. = 28 pkt.

1 kolokwium na ostatnich zajęciach = 44 pkt.


Zaliczenie od 51 pkt.

0-50 ocena końcowa 2

51-60 ocena końcowa 3

61-70 ocena końcowa 3,5

71-80 ocena końcowa 4

81-90 ocena końcowa 4,5

91-100 ocena końcowa 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nadchodzące lata staną się okresem interesujących przemian w Europie. Unia Europejska przechodzi właśnie gruntowną transformację, której kluczowe symptomy uchwycimy na zajęciach. Zmiany polityczne są tak znaczne, że warto spróbować zdefiniować na nowo interes Polski i jej priorytety w polityce europejskiej. Wspólnie wcielimy się w rolę analityka sytuacji międzynarodowej, będziemy przyglądać się kryzysom i propozycjom reformy UE, kluczowym wyzwaniom geopolitycznym, a także w rolę planisty polityki zagranicznej, który prognozuje scenariusze przyszłych wydarzeń.

Pełny opis:

Wychodząc od genezy integracji europejskiej, od idei europejskiej, omówimy aktualne problemy integracji:

1. podziały w układzie geograficznym,

2. podziały finansowe,

3. kryzys migracyjny,

4. kryzys pandemiczny,

5. kryzys bezpieczeństwa,

6. kryzys energetyczny,

7. kryzys biurokratyczny,

8. kryzys rozszerzenia,

9. reforma instytucjonalna

10. reforma polityk unijnych,

11. kryzys tożsamościowy,

by wreszcie omówić naturę kryzysów, ich skutki, wyciągnąć wnioski z aktualnych problemów integracji, poddać analizie przeobrażenia i transformacje jaką przechodzi UE, zarysować scenariusze przyszłości.

Literatura:

Ananicz, S., Buras, P. i Smoleńska, A. (2021), Nowy rozdział. Transformacja UE a Polska.

Bauman, Z. (2000), Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Buras, P. (2024), Humanitarna kontrola granic: Polska i europejski kryzys migracyjny.

Cichocki, M. (2004), Porwanie Europy, Ośrodek Myśli Politycznej; "Księgarnia Akademicka", Kraków, Warszawa.

Costa, O. i Schwarzer, D. (2023), Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century: Report of the franco-german working group on EU institutional reform.

Czaputowicz, J. (2013), Suwerenność, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Ferguson, N. (2020), Rynek i ratusz: O ukrytej sieci powiązań, która rządzi światem, Wydanie I, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Greloff, J. (2023), Sprawozdanie z pobytu naukowego na Uniwersytecie Stanforda i udziału w Hoover Institution International Seminar Program 2023, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka.

Heidelberg Institute for International Conflict Research (2023), Conflict barometer 2022.

Internal Displacement Monitoring Centre (2023), Global Report on Internal Displacement 2023.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020.

Kissinger, H. i Allison, G. (2023), The Path to AI Arms Control, Foreign Affairs.

Klein, N. (2019), Doktryna szoku: Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Wydanie V, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.

Kozioł, A. (2024), Pomoc wojskowa UE dla Ukrainy a przyszłość wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w: Szymańska, J. (ed.) Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Krastev, I. (2018), Co po Europie?, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Mazurkiewicz, P. (2001), Europeizacja Europy: Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2017), Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021, Warszawa.

Ricoeur, P. (2003), Krytyka i przekonanie: Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Roth, G. i Kurtyka, M. (2008), Zarządzanie zmianą: Od strategii do działania, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.

Schuman, R. (2009), Dla Europy, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Schwab, K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Smoleńska, A., Bachulska, A. i Bendyk, E. i in. (2024) Powrót do Europy. Rekomendacje dla polskiej polityki w Unii Europejskiej.

Szondi, G. (2008), Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations. w: Ociepka, B. (ed.) Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Szymańska, J. (ed.) (2024), Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Weber, M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: Zarys socjologii rozumiejącej, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.

Zielonka, J. (2014), Koniec Unii Europejskiej? Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Zybertowicz, A., Gurtowski, M., Tamborska, K., Trawiński, M. i Waszewski, J. (2015), Samobójstwo Oświecenia?: Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Wydawnictwo Kasper, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)