Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundusze strukturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-FS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W011

E1_U09

E1_U11

E1_K05

Wymagania wstępne:

Student przystępując do zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej (tj. prawodawstwa i struktury instytucjonalnej UE)

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z szeroko pojętą polityką regionalną UE.

Głównym celem tych zajęć jest natomiast przekazanie studentom niezbędnej wiedzy do zrozumienia zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zagadnienia merytoryczne:

1. Budżet Unii Europejskiej (źródło finansowania, procedura budżetowa, wieloletnie ramy finansowe, etc.)

2. Polityka regionalna/spójności/strukturalna

3. Zasady polityki regionalnej UE

4. Geneza i rozwój funduszy strukturalnych UE

5. Podstawy prawne funduszy strukturalnych UE

6. Rola funduszy strukturalnych w polityce regionalnej UE

7. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych UE

8. Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2021-2027

9. Fundusze strukturalne dla Polski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1_W011

WIEDZA: Student posiada wiedzę o: 1) zasadach funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, 2) o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii Europejskiej w politykę regionalną , jak również 3) roli państw członkowskich UE w kreowaniu i wdrażaniu tej polityki.

E1_U09

UMIEJĘTNOŚCI: Student posiada orientację w systemie krajowych instytucji wdrażających fundusze strukturalne UE; potrafi właściwie wskazać podmiot odpowiedzialny za wdrażanie funduszy strukturalnych współfinansowanych przez Unię lub związanych z nimi programów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

E1_U11

UMIEJĘTNOŚCI: Student zna język polski i język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne wypowiadanie swoich opinii i czynny udział w dyskusji.

*W przypadku języka obcego umiejętności odpowiadają wymaganiom określonym dla poziomu B2 ESOKJ.

E1_K05

KOMPETENCJE: Student jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji krajowej i unijnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność studenta na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)

- aktywny udział studenta w merytorycznej dyskusji w trakcie zajęć (do zdobycia 5, 3, 1 pkt)

- przygotowanie prac zadawanych przez prowadzącą podczas zajęć (do zdobycia 5, 3, 1 pkt)

- kolokwium końcowe (test wielokrotnego wyboru; do zdobycia 20 pkt)

Łączna liczba punktów do zdobycia: 30

(*kolokwium końcowe należy zaliczyć na min. 11 pkt)

Ocena końcowa (punktacja)

16-18 pkt - dostateczny

19-21 pkt - dostateczny plus

22-24 pkt - dobry

25-27 pkt - dobry plus

28-30 pkt - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Link do zajęć na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDIurKOntSLBBY9Yhfy6mNy43qV1q_94-pKaa_DT0KSs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c62d8447-71ef-40e9-952c-ae819302c61c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)