Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gender i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-GIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gender i polityka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W09, E1_U04, E1_K02


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Dostarczenie wiedzy nt. polityki równości płci w Europie i na świecie. Jej tło historyczne oraz ewoluowanie od polityki emancypacji do gender mainstreaming. Krytyczna analiza kategorii "gender" oraz umiejętność opisu kluczowych problemów dotyczących kobiet w Polsce i na świecie (przyczyny dyskryminacji oraz strategie działań równościowych).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Historia polityki równości płci: od polityki emancypacji do gender mainstreaming.

3. Kategoria "gender" jako feministyczna redefinicja płci.

4. Pekińska Platforma Działania jako dokument ramowy międzynarodowej polityki równouprawnienia płci. Równość płci jako cel Agendy na rzecz Zrównoważonego rozwoju 2030.

5. Polityka UE na rzecz równości płci: strategie, narzędzia, instytucje. Równość płci jako zasada Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

6. Kobiety i gospodarka: poszanowanie równości na rynku pracy i w życiu gospodarczym, strategia work-life balance. Działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

7. Kobiety i władza: równość w procesach decyzyjnych, instytucjonalne mechanizmy na rzecz awansu kobiet, parytet jako nowa koncepcja demokracji.

8. Przemoc wobec kobiet.

9. Handel ludźmi.

10. Dyskryminacja dziewcząt.

11. Edukacja kobiet.

12. Kobiety i media.

13. Zdrowie kobiet.

14. Kobiety i rozwój.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - student/ka ma wiedzę o polityce równości płci w Europie i na świecie: kluczowe strategie, narzędzia, instytucje.

EK 2 student/ka zna tło historyczne polityki równości płci i jej ewoluowanie: od polityki emancypacji do gender mainstreaming

EK 3 student/ka rozumie kategorię gender oraz jej wykorzystanie w badaniach i polityce.

EK 4 - student/ka ma wiedzę o pekińskiej Platforma Działania jako dokumencie ramowym międzynarodowej polityki równouprawnienia płci.

EK 5 - student/ka krytycznie opisuje kwestie nierówności płci w społeczeństwie w odniesieniu do kluczowych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego zawierającego elementy dyskusji wokół omawianych zagadnień. Dlatego niezbędna jest samodzielna praca studentów z lekturami podanymi w wykazie oraz regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (praca z tekstem, opracowanie i prezentacja problemu).

Formą wspierającą zajęcia jest platforma moodle, która umożliwia przekazywanie treści dydaktycznych oraz realizacje zadań.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny końcowej, oprócz udziału w zajęciach, jest zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowanie wyznaczonych zadań (również w e-learningu), napisanie kolokwium końcowego. Podczas trwania kursu studenci przygotowują projekt dotyczący jednego z dwunastu obszarów pekińskiej Platformy Działania. Dopuszczalna jest dwukrotna absencja na zajęciach bez konieczności usprawiedliwiania. Trzecia i każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność wymaga indywidualnego zaliczenia wyznaczonego materiału.

Na ocenę końcową z przedmiotu sumowane są wyniki:

- projektu (1/3 oceny końcowej)

- aktywności podczas zajęć oraz zadań e-learningowych (1/3)

- kolokwium (1/3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 15 godz.

przygotowanie projektu: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

suma godzin: 75 [75/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 20 godz.

przygotowanie projektu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

suma godzin: 75 [75/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)