Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl społeczna Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Myśl społeczna Kościoła
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_U04, E1_K02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. dyskusje, pracę w grupach, wystąpienia studentów, debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. dyskusje, pracę w grupach, wystąpienia studentów, debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z konwersatorium jest składową 2 elementów:

Aktywność na zajęciach: 30 pkt.

Kolokwium: 70 pkt.

Obecność jest obowiązkowa (przewidziane 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. dyskusje, pracę w grupach, wystąpienia studentów, debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. dyskusje, pracę w grupach, wystąpienia studentów, debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Literatura:

Dokumenty Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego (wersja on-line: http://www.katechizm.opoka.org.pl)

Pismo Święte (wersja on-line: http://biblia.deon.pl)

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Kongregacja Nauki Wiary, 12.04.2008 (wersja on-line: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html )

Humanae vitae, encyklika Pawła VI, p. 4, 8-13, 17, 18, 20 (tekst encykliki z komentarzem: http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/Pawe%C5%82%20VI%20Humanae%20vitae.pdf).

Papież Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/prawomoralne_05102007.html

Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, Kongregacja Nauki Wiary, 3.06.2003 r. (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html)

O wolności człowieka, encyklika Leona XIII (http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/libertas)

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Kongregacja Nauki Wiary (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html)

Inne:

Gierycz M., Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2008.

Himmelfarb Gertrude, Jeden naród, dwie kultury, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nietzsche Friedrich, Wiedza radosna, punkt 125.

Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Peterson Erik, Męczennicy a kapłańskie królestwo Chrystusa, Magazyn 44, nr 4, s. 22-33.

Ratzinger Józef, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, w: tenże, Prawda, wartości, władza, Znak, Kraków 1999.

Schuman Robert, Dla Europy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Michalak R. (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)