Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytna myśl polityczna - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-NMPcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowożytna myśl polityczna - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02, E1_U02

Literatura:

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom II, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Nowak Piotr (red.), Historia filozofii politycznej, część druga, Warszawa 2016.

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę z zakresu ewolucji idei politycznych w Europie w okresie nowożytności

Student rozumie znaczenie kontekstu kulturowego, politycznego, religijnego i gospodarczego dla oddziaływania idei politycznych na rzeczywistość.

Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą ewolucji idei politycznych dla oceny współczesnej sytuacji politycznej i kulturowej Europy.

Student będąc świadomym pluralizmu tradycji ideowych potrafi z szacunkiem odnosić się do osób odmiennie oceniających rzeczywistość polityczną.

Metody i kryteria oceniania:

Debata, dialog

Ocena końcowa składa się z sumy punktów przyznanych za:

1. Praca – 25 pkt.

2. Aktywność - 25 pkt.

2. Kolokwium końcowe – 50 pkt.

Temat pracy powinien zostać przedyskutowany z prowadzącym zajęcia.

Praca powinna zostać wysłana na adres m.gierycz@uksw.edu.pl do dnia 26.04.2022. Prace (objętość co najmniej 10 znormalizowanych stron), napisane powinny być zgodnie z zasadami prac naukowych (przypisy, bibliografia, etc). Prace przesłane po 26.04.2022 nie będą uwzględnione w ocenie.

Skala oceniania:

0-50 pkt – ndst.

51-60 – dst.

61-66 – dst. +

67-74 – db.

75- 82 db. +

83+ bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)