Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System instytucjonalny Unii Europejskiej - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-SUEcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System instytucjonalny Unii Europejskiej - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W08, E1_U01, E1_U03

Wymagania wstępne:

Zaliczony 1 rok europeistyki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i wykształcenie umiejętności analizy w zakresie sposobu funkcjonowania instytucji UE w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wymiar wewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania osób wchodzących w skład danej instytucji oraz jednostek organizacyjnych, z których składa się dana instytucja, w tym wzajemne relacje w obrębie osób i jednostek organizacyjnych. Wymiar zewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania danej instytucji w systemie politycznym UE, a więc sposób odnoszenia się do innych instytucji UE. Przez sposób funkcjonowania rozumie się cele, motywacje i strategie działania.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Konkluzje Rady Europejskiej

2. Głosowanie w Radzie UE

3. Funkcjonowanie grup roboczych Rady UE

4. Komisja Europejska: konsultacje, grupy ekspertów, formułowanie polityk, procedura naruszeniowa

5. Parlament Europejski: posiedzenia plenarne(debata), pytania eurodeputowanych, rezolucje, sprawozdania komisji, programy grup politycznych

6. Proces legislacyjny

7. Negocjacje w Radzie UE i komisjach Parlamentu Europejskiego

8. Opinie rzeczników generalnych i wyroki TS UE

Literatura:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25859

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Wiedza (E1_W08):

– student posiada podstawową wiedzę o instytucjach głównych i doradczych systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, zna podstawy traktatowe; zna sposób ich powoływania, skład, sposób wewnętrznej organizacji, funkcje.

– student posiada wiedzę na temat, w których instytucjach ścierają się interesy narodowe a które reprezentują interes wspólnotowy; posiada wiedzę o trybie podejmowania przez nich decyzji; posiada wiedzę o relacjach między poszczególnymi instytucjami i stopień współzależności między nimi.

2) Umiejętności (E1_U01, EL_U03):

– student rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej. Potrafi klasyfikować prawidłowe i nieprawidłowe działania instytucji oraz ich przedstawicieli.

– student rozumie relacje między obywatelem a europejskimi (narodowymi i ponadnarodowymi) instytucjami politycznymi; umie określić i wskazać podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie krajowym lub europejskim.

– student potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

Opis punktów ECTS:

12 godz. - udział w zajęciach

25 godz. - wykonanie zadań

8 godz. - lektura zadanych tekstów

= 1,5 ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym wymogiem jest wykonywanie zadań, czytanie zadawanych tekstów, aktywny udział podczas omawiania zadań.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Przy wystawianiu oceny końcowej zostanie uwzględniona indywidualna aktywność na zajęciach (jakość wykonanych zadań, udział w dyskusjach).

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2986df9f474340b69a9670af13fb6950%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0ae3398-941d-41f0-94fa-c3a41a7a599f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i wykształcenie umiejętności analizy w zakresie sposobu funkcjonowania instytucji UE w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wymiar wewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania osób wchodzących w skład danej instytucji oraz jednostek organizacyjnych, z których składa się dana instytucja, w tym wzajemne relacje w obrębie osób i jednostek organizacyjnych. Wymiar zewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania danej instytucji w systemie politycznym UE, a więc sposób odnoszenia się do innych instytucji UE. Przez sposób funkcjonowania rozumie się cele, motywacje i strategie działania.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Konkluzje Rady Europejskiej

2. Głosowanie w Radzie UE

3. Funkcjonowanie grup roboczych Rady UE

4. Komisja Europejska: konsultacje, grupy ekspertów, formułowanie polityk, procedura naruszeniowa

5. Parlament Europejski: posiedzenia plenarne(debata), pytania eurodeputowanych, rezolucje, sprawozdania komisji, programy grup politycznych

6. Proces legislacyjny

7. Negocjacje w Radzie UE i komisjach Parlamentu Europejskiego

8. Opinie rzeczników generalnych i wyroki TS UE

Literatura:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15530

Wymagania wstępne:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i wykształcenie umiejętności analizy w zakresie sposobu funkcjonowania instytucji UE w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wymiar wewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania osób wchodzących w skład danej instytucji oraz jednostek organizacyjnych, z których składa się dana instytucja, w tym wzajemne relacje w obrębie osób i jednostek organizacyjnych. Wymiar zewnętrzny oznacza sposób funkcjonowania danej instytucji w systemie politycznym UE, a więc sposób odnoszenia się do innych instytucji UE. Przez sposób funkcjonowania rozumie się cele, motywacje i strategie działania.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Konkluzje Rady Europejskiej

2. Głosowanie w Radzie UE

3. Funkcjonowanie grup roboczych Rady UE

4. Komisja Europejska: konsultacje, grupy ekspertów, formułowanie polityk, procedura naruszeniowa

5. Parlament Europejski: posiedzenia plenarne(debata), pytania eurodeputowanych, rezolucje, sprawozdania komisji, programy grup politycznych

6. Proces legislacyjny

7. Negocjacje w Radzie UE i komisjach Parlamentu Europejskiego

8. Opinie rzeczników generalnych i wyroki TS UE

Literatura:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25859

Wymagania wstępne:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)