Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-TIEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W12, E1_U07, E1_K02, E1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie integracji europejskiej w Europie po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej

Skrócony opis:

Przedmiot omawia klasyczne i współczesne teorie integracji europejskiej oraz wskazuje ich odniesienia do ujęć teoretycznych obecnych na gruncie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu klasycznych i współczesnych teorii integracji europejskiej oraz wybranych politycznych koncepcji Unii Europejskiej.

W pierwszej części zajęć nacisk położony jest na analizę propozycji federalnych, międzyrządowych oraz funkcjonalistycznych wraz z ich późniejszych reinterpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem neofunkcjonalizmu, konfederalizmu i liberalnego podejścia międzyrządowego. W dalszej części zajęć omówione zostaną wybrane nowe teorie integracji europejskiej oraz teoretyczne ujęcia funkcjonowania Unii Europejskiej (tzw. teorie średniego zasięgu) m.in. nowy instytucjonalizm, analiza sieci politycznych, społeczny konstruktywizm, koncepcja wielopoziomowego zarządzania.

Ważnym elementem zajęć jest konfrontowanie ze sobą różnych teorii i koncepcji integracji oraz odnoszenie ich do zmian instytucjonalnych i politycznych, zachodzących w przeszłości i obecnie w Unii Europejskiej.

W tym celu z perspektywy politologicznej analizowane są artykuły naukowe i teksty polityczne zarówno reprezentatywne dla wybranych teorii integracji europejskiej, jak i będące wyrazem bądź interpretacją określonych koncepcji integracji i rozwoju Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura zagadnienia

Podstawowa:

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 (rozdziały dotyczące teorii integracji europejskiej).

Czaputowicz Jacek, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018.

Nugent Neill, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (rozdział dotyczący teorii integracji europejskiej).

Ruszkowski Janusz, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007 (rozdziały dotyczące teorii integracji europejskiej i koncepcji zjednoczenia Europy).

Uzupełniająca:

Caporaso J., Regional Integration Theory: Understanding our Past and Anticipating our Future, w: Sandholtz W., Stone Sweet A. (red.), European Integration and Supranational Governance, Oxford University Press, Oxford 1998.

Chryssochoou D., Theorizing European Integration, Routledge, New York 2009.

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 11-31 (Roz. 1),

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

Gaulle Ch. de, Pamiętniki nadziei, Wyd. MON, Warszawa 1974.

Grosse T. G., Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”, 2015, s.35-50.

Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, Studia Europejskie, „Studia Europejskie” 1998, nr 4, s. 77–92.

Konopacki S., Neofunkcjonailstyczna teoria integracji politycznej E. Hassa i L. Lindberga, „Studia Europejskie” 1998 nr 3, s. 105-115,

Leonard M., Rozumienie Europy jako sieci współzależności, w: Tenże, Sposób na Europę. Pomiędzy federalizmem a Europą narodów, ISP, Warszawa 2000.

Manifest Paneuropejski z 1924 r. wraz z zarysem Europejskiej Konstytucji Związkowej z 1951r., opracowaną przez Komitet Konstytucyjny dla Stanów Zjednoczonych Europy,

Moravcsik A., O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej, „ResPublica Nowa” 2004 nr 3, s. 53-70.

Morgenthau H., Sześć zasad realizmu politycznego, “Res Publika Nowa” 2004 nr 3, s. 40-64.

Orłowska M., Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej, "Historia i Polityka" 2014 nr 11 (18), s. 47–54.

Popowicz K., Europa ojczyzn w ujęciu konfederacyjnym, w: Tenże, Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 29-30,

Rosamond B., Theories of European Integration, Macmillan/St. Martin’s Press, Basingstoke-New York 2000.

Ruszkowski J., Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 19-60, http://www.whus.pl/files/whus/IPIE2/Multi-level_Governance..._(Ruszkowski,_Wojnicz).pdf

Schuman R., Dla Europy, Wydawnictwo Znak , Kraków 2009, s. 63-83.

Thatcher M., Przyszłość Europy, przemówienie wygłoszone 20.IX.1988 w Brugii.

Wallner M., Współczesny konfederalizm europejski, http://www.psz.pl/117-polityka/michal-wallner-wspolczesny-konfederalizm-europejski.html.

Wiener A., Diez T. (red.), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W toku prowadzonych zajęć uzyskiwane są następujące przedmiotowe efekty uczenia się:

1W - student/ka identyfikuje, charakteryzuje i wyjaśnia tradycyjne i współczesne teorie integracji europejskiej, w tym ich główne paradygmaty, założenia, wnioski;

2U - student/ka prognozuje procesy i zjawiska polityczne w sferze integrowania się Europy z wykorzystaniem aparatu pojęciowego teorii integracji europejskiej;

3U - student/ka analizuje różnego typu teksty, rozumiejąc zawarte w nich treści oraz wykrywając i oceniając zawarte w nich znaczenia,

4K - student/ka dyskutuje w sposób komunikatywny i merytoryczny, formułuje logicznie poprawne i adekwatne do problemu pytania, uzasadniania w dyskusji własne stanowisko, równocześnie szanując opinie innych.

5K - student/ka współpracuje z innymi osobami w grupie i docenia doświadczenia płynące z pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student/ka identyfikuje, charakteryzuje i wyjaśnia wszystkie tradycyjne i współczesne teorie integracji europejskiej, w tym ich główne paradygmaty, założenia, wnioski;

- student/ka prognozuje procesy i zjawiska polityczne w sferze integrowania się Europy z w pełni trafnym wykorzystaniem aparatu pojęciowego teorii integracji europejskiej;

- student/ka analizuje różnego typu teksty, rozumiejąc wszystkie zawarte w nich treści oraz wykrywając i oceniając wszystkie zawarte w nich znaczenia,

- student/ka zawsze dyskutuje w sposób komunikatywny i merytoryczny, zawsze formułuje logicznie poprawne i adekwatne do problemu pytania, trafnie uzasadniania w dyskusji własne stanowisko, równocześnie w pełni szanując opinie innych.

- student/ka każdorazowo współpracuje z innymi osobami w grupie i w pełni docenia doświadczenia płynące z pracy zespołowej.

Na ocenę dobrą:

- student/ka identyfikuje, charakteryzuje i wyjaśnia większość tradycyjnych i współczesnych teorie integracji europejskiej, w tym ich główne paradygmaty, założenia, wnioski;

- student/ka prognozuje procesy i zjawiska polityczne w sferze integrowania się Europy, w większości przypadków trafnie wykorzystując aparat pojęciowy teorii integracji europejskiej;

- student/ka analizuje różnego typu teksty, rozumiejąc większość zawartych w nich treści oraz wykrywając i oceniając większość zawartych w nich znaczeń,

- student/ka w większości przypadków dyskutuje w sposób komunikatywny i merytoryczny, na ogół formułuje logicznie poprawne i adekwatne do problemu pytania, w większości przypadków trafnie uzasadniania w dyskusji własne stanowisko, równocześnie na ogół szanując opinie innych.

- student/ka w większości przypadków współpracuje z innymi osobami w grupie i na ogół docenia doświadczenia płynące z pracy zespołowej.

Na ocenę dostateczną:

- student/ka identyfikuje, charakteryzuje i wyjaśnia w podstawowym zakresie tradycyjne i współczesne teorie integracji europejskiej, w tym ich główne paradygmaty, założenia, wnioski;

- student/ka prognozuje procesy i zjawiska polityczne w sferze integrowania się Europy, w podstawowym zakresie trafnie wykorzystując aparat pojęciowy teorii integracji europejskiej;

- student/ka analizuje różnego typu teksty, rozumiejąc w podstawowym stopniu zawarte w nich treści oraz wykrywając i oceniając podstawowe zawarte w nich znaczenia,

- student/ka dyskutuje w sposób komunikatywny i merytoryczny w stopniu podstawowym, popełniając drobne błędy przy formułowaniu logicznie poprawnych i adekwatnych do problemu pytań, oraz uzasadniając własne stanowisko w dyskusji w stopniu podstawowym, równocześnie na ogół szanując opinie innych.

- student/ka w stopniu podstawowym współpracuje z innymi osobami w grupie i w ograniczonym stopniu docenia doświadczenia płynące z pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15464
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch modułów, charakteryzujących się odmiennymi metodami nauczania. Co do zasady moduły realizowane są naprzemiennie.

Moduł pierwszy ma charakter wykładu konwersatoryjnego połączonego z dyskusją wokół omawianych zagadnień. Studenci przygotowują się do tych zajęć poprzez przeczytanie wskazanej lektury z zakresu teorii integracji. W trakcie tego typu zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi pojęciami i twierdzeniami właściwymi dla poszczególnych teorii integracji europejskiej, uczą się je rozpoznawać i podawać ocenie.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe omawiane w trakcie zajęć:

1. Pojęcia integracji i teorii. Typy integracji w stosunkach międzynarodowych. Główne podejścia teoretyczne w badaniach nad integracją regionalną.

2. Typy opracowań teoretycznych i pojęciowych UE. Suwerenność, międzyrządowość i ponadnarodowość.

3. Klasyfikacja teorii integracji. Teorie pre-integracyjne, wyjaśniające i specjalistyczne.

4. Federalizm jako teoria integracji.

5. Podejście międzyrządowe i konfederalizm w teoriach integracji.

6. Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm jako teorie integracji.

7. Nowe teorie integracji europejskiej.

8. Najnowsze polityczne projekty integracji w UE.

Literatura:

Każdorazowo do poszczególnych zajęć prowadzący podaje lektury obowiązkowe i uzupełniające.

Szczegółowa lista lektur na poszczególne zajęcia zostanie przedstawiona studentom na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne:

Studenci przystępujący do zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch modułów, charakteryzujących się odmiennymi metodami nauczania. Co do zasady moduły realizowane są naprzemiennie.

Moduł pierwszy ma charakter wykładu konwersatoryjnego połączonego z dyskusją wokół omawianych zagadnień. Studenci przygotowują się do tych zajęć poprzez przeczytanie wskazanej lektury z zakresu teorii integracji. W trakcie tego typu zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi pojęciami i twierdzeniami właściwymi dla poszczególnych teorii integracji europejskiej, uczą się je rozpoznawać i podawać ocenie.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe omawiane w trakcie zajęć:

1. Pojęcia integracji i teorii. Typy integracji w stosunkach międzynarodowych. Główne podejścia teoretyczne w badaniach nad integracją regionalną.

2. Typy opracowań teoretycznych i pojęciowych UE. Suwerenność, międzyrządowość i ponadnarodowość.

3. Klasyfikacja teorii integracji. Teorie pre-integracyjne, wyjaśniające i specjalistyczne.

4. Federalizm jako teoria integracji.

5. Podejście międzyrządowe i konfederalizm w teoriach integracji.

6. Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm jako teorie integracji.

7. Nowe teorie integracji europejskiej.

8. Najnowsze polityczne projekty integracji w UE.

Literatura:

Każdorazowo do poszczególnych zajęć prowadzący podaje lektury obowiązkowe i uzupełniające.

Szczegółowa lista lektur na poszczególne zajęcia zostanie przedstawiona studentom na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne:

Studenci przystępujący do zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta wyrażony w ECTS:

- udział w zajęciach 30 godz.

- przygotowanie do zajęć, w tym: przygotowanie referatu, lektura tekstów źródłowych i analitycznych omawianych podczas zajęć, a także aktywność na platformie Moodle jako wspomagającej zajęcia - 35 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

80 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot omawia klasyczne i współczesne teorie integracji europejskiej oraz wskazuje ich odniesienia do ujęć teoretycznych obecnych na gruncie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce.

Zajęcia składają się z dwóch modułów, charakteryzujących się odmiennymi metodami nauczania. Co do zasady moduły realizowane są naprzemiennie.

Moduł pierwszy ma charakter wykładu konwersatoryjnego połączonego z dyskusją wokół omawianych zagadnień. Studenci przygotowują się do tych zajęć poprzez przeczytanie wskazanej lektury z zakresu teorii integracji. W trakcie tego typu zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi pojęciami i twierdzeniami właściwymi dla poszczególnych teorii integracji europejskiej, uczą się je rozpoznawać i podawać ocenie.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu klasycznych i współczesnych teorii integracji europejskiej oraz wybranych politycznych koncepcji Unii Europejskiej.

W pierwszej części zajęć nacisk położony jest na analizę propozycji federalnych, międzyrządowych oraz funkcjonalistycznych wraz z ich późniejszych reinterpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem neofunkcjonalizmu, konfederalizmu i liberalnego podejścia międzyrządowego. W dalszej części zajęć omówione zostaną wybrane nowe teorie integracji europejskiej oraz teoretyczne ujęcia funkcjonowania Unii Europejskiej (tzw. teorie średniego zasięgu) m.in. nowy instytucjonalizm, analiza sieci politycznych, społeczny konstruktywizm, koncepcja wielopoziomowego zarządzania.

Ważnym elementem zajęć jest konfrontowanie ze sobą różnych teorii i koncepcji integracji oraz odnoszenie ich do zmian instytucjonalnych i politycznych, zachodzących w przeszłości i obecnie w Unii Europejskiej.

W tym celu z perspektywy politologicznej analizowane są artykuły naukowe i teksty polityczne zarówno reprezentatywne dla wybranych teorii integracji europejskiej, jak i będące wyrazem bądź interpretacją określonych koncepcji integracji i rozwoju Unii Europejskiej.

Literatura:

Do poszczególnych zajęć prowadzący podaje lektury obowiązkowe i uzupełniające.

Szczegółowa lista lektur na poszczególne zajęcia zostanie przedstawiona studentom na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne:

Studenci przystępujący do zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)