Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań politologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-MB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań politologicznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzNGJhMzYtN2UwYi00YzhlLThmNjUtMTUzZjhmNzRjNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W01, P2_W04,

P2_U04, P2_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z metodologii nauk społecznych na poziomie studiów licencjackich.

Skrócony opis:

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

personalizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

2. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3.J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

4. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

5. J. Węgrzecki, Tomizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Rocznik Tomistyczny” Nr 2 (9), 2020, s. 161-173.

6. J. Węgrzecki, Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Politeja” Nr 2(77), 2022, s. 163-177.

Dodatkowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3 . B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

4. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

5. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

6. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

7.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze nauk społecznych,

w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk.

Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej

nauk o polityce. Zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w

badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce.

Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy (także z

udziałem innych osób) w obszarze nauk o polityce.

Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować

proces samokształcenia oraz uczenia innych.

1 punkt ECTS udział w zajęciach, 1 punkt przygotowanie dwóch prezentacji na zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

średnia z ocen uzyskanych z dwóch prezentacji. Pierwsza ukazująca określone perspektywy teoretyczne w naukach o polityce i administracji.

Druga omawiająca określone metody badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzNGJhMzYtN2UwYi00YzhlLThmNjUtMTUzZjhmNzRjNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Pełny opis:

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Dodatkowa:

1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

2. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

3. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

5. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

6.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Pełny opis:

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

personalizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

6. J. Węgrzecki, Tomizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Rocznik Tomistyczny” Nr 2 (9), 2020, s. 161-173.

7. J. Węgrzecki, Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Politeja” Nr 2(77), 2022, s. 163-177.

Dodatkowa:

1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

2. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

3. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

5. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

6.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)