Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SEMMII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - II rok
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W01, P2_W12, P2_U03, P2_U04,

P2_K03

Skrócony opis:

Ustalenie trybu pracy rocznej, w tym szczególnie:

1. kontynuacja prac nad finalnym tekstem rozprawy,

2. nanoszenie uwag i poprawek.

Do końca II roku seminarium: przygotowanie całego tekstu rozprawy, zaakceptowanej od strony merytorycznej i edytorskiej.

Prezentacja na seminarium poszczególnych rozdziałów, wykorzystanej literatury oraz trudności pojawiających się podczas badań.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje problematykę z zakresu stosunków międzynarodowych. Zalecanym obszarem jest problematyka Europy Środkowej w różnych jej wymiarach (polityki europejskiej, współpracy regionalnej, sytuacji politycznej w poszczególnych państwach).

Praca na seminarium obejmuje następujące etapy:

- poszukiwanie adekwatnego obszaru badawczego i problemu pracy;

- określenie tematu i skonceptualizowanie struktury pracy;

- przeprowadzenie badań własnych;

- krytyczną dyskusję nad poszczególnymi fragmentami powstającej pracy.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia II roku seminarium jest: kontynuacja badań własnych, referowanie postępów pracy, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Literatura:

iteratura z zakresu metodologii badań i zasad pisania prac naukowych:

1. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

2. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

2. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

3. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010/2011.

4. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Dodatkowo literatura związana z tematami poszczególnych prac.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest: przygotowanie rozprawy w 60% na koniec I semestru, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Praktyki zawodowe:

link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f515edb77044de2a0e27ed16373fbe6%40thread.tacv2/conversations?groupId=14701280-440e-4154-9b1f-3d4d75b13f65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter seminarium tematycznego z zakresu polityk publicznych. Poświęcone są analizie zagadnień teoretycznych i metodologicznych odnoszących się do badania, projektowania, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Studenci zapoznają się ze statusem nauki o politykach publicznych, teoriami, metodami i podejściami badawczymi w tym obszarze. Ponadto w ramach zajęć zostaną przeanalizowane wybrane polityki sektorowe, ze szczególnym naciskiem na politykę społeczną.

Literatura:

Kozaczka D., Polityki publiczne jako proces, "Zoon Politikon" 2006 nr 7, s. 323-341.

Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, Warszawa 2018. Online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14221

"Studia z Polityki Publicznej" - wybrane artykuły z czasopisma, dostępne online: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP

Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Warszawa 2010. Online: https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja.pdf

Wołek A. (red)., Polityki publiczne, Kraków 2021. Online: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/polityki_publiczne_pl_net.pdf

Woźnicki J., Nowa dyscyplina „nauki o polityce publicznej” usytuowana

w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012 nr 1, s. 133-151.

Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012. Online: https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)