Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa. Ukazują jej genezę, ewolucję oraz współczesne warianty systemowe.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje początki zorganizowanej działalności na rzecz osób, rodzin i grup potrzebujących wsparcia oraz kolejne etapy kształtowania się tej instytucji. Następnie prezentowane są typologie systemów pomocy społecznej i ich główne podmioty: sektor publiczny i organizacje pozarządowe. W dalszej kolejności omawiane są współczesne tendencje rozwojowe pomocy społecznej i wyzwania jakie stoją przed tą instytucją. Stosunkowo największa część zajęć poświęcona jest bliższemu omówieniu systemów pomocy społecznej w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Najpełniej zaprezentowany jest polski system pomocy społecznej.

Literatura:

Brenk M., Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, Warszawa 2019.

Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.

Kamiński T., Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.

Krzyszkowski J. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej

- student posiada wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach

- student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce

- student posiada wiedzę o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej, z uwzględnieniem działalności podmiotów wyznaniowych.

- student potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa

- student potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

- student zachowuje krytycyzm w stosunku do stereotypowego postrzegania instytucji pomocy społecznej i jej klientów

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie podanym w efektach kształcenia. Na ocenę pozytywną trzeba uzyskać min. 60% punktów. Test zostanie przygotowany i przeprowadzony na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2031f80619904d1b9a6964ee4126a918%40thread.tacv2/conversations?groupId=15e58fec-9743-4d04-b862-72cfc936e036&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.