Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słowacja (do wyboru)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-Sdw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowacja (do wyboru)
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru Politologia II st
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZiMjNjYjgtYjQ0MS00ZWY1LWJiYWMtYTVlOTA1NTViZmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2209622bbc-7cb2-4b07-8b34-a97cc4a8ff15%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W09, K_W13, K_U02, K_K01 (politologia)


K_W02, K_W05, K_U01, K_U05, K_K03, K_K04 (europeistyka)enia

Skrócony opis:

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z sytuacją polityczną, gospodarczą i pozycją międzynarodową współczesnej Słowacji. Na pierwszych zajęciach będzie przedstawiona pokrótce historia Słowacji, jej droga do niepodległego państwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie studentów z sytuacją u naszych południowych sąsiadów. Studenci poznają historię Słowacji, ich działania na przestrzeni wieków na rzecz uzyskania niepodległości. Zajęcia będą przedstawiały współczesną sytuację Słowacji w jej wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym a także jej pozycję na arenie międzynarodowej. Ważnym elementem przekazywanej wiedzy będzie próba rekonstrukcji słowackiego charakteru narodowego.

Literatura:

P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa 2010,

P. Bajda (red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Warszawa 1999,

I. Baka, Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2010,

R. Chmel (red.), Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 2002,

J. Ciągwa, Rada Narodowa Republiki Słowackiej, Warszawa 1998,

Dzisiejsza Słowacja, Warszawa 1943,

E. Godlewska i M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej, Lublin 2013,

S. Grabski, Słowacy, Warszawa 1900,

E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010,

W. Semkowicz (red.), Słowacja i Słowacy, Kraków 1938,

K. Skotnicki (red.), Konstytucja Słowacji, Warszawa 2003,

K. Wojtas, Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, Warszawa 2011,

J. Tomaszewski, Słowacja, Warszawa 2011,

R. Zawiliński, Słowacy ich życie i literatura, Warszawa 1899,

R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się. Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W09 Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą procesów zmian struktur i instytucji politycznych na Słowacji,

K-W13 Posiada pogłębioną wiedzę o instytucjach funkcjonujących na Słowacji.

K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania zjawisk z zakresu życia publicznego na Słowacji.

K_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analiz przyczyn, przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, usprawiedliwienie powinno być przedłożone na pierwszych zajęciach po nieobecności);

2. regularne przygotowanie do zajęć, znajomość zadanej literatury, aktywność na zajęciach;

3. zaliczone 2 z 3 kolokwiów z zadanej literatury – minimum 6 punkty z każdego z kolokwium, maksymalnie 30 punktów;

4. pozytywna ocena z testu końcowego (przynajmniej 17/30 punktów).

Łączna liczba punktów do uzyskania – 60 ( waga ocen: test końcowy 50%, wejściówki 50%)

Oceny:

dst – 32-42 pkt

dst+ − 43-44 pkt

db − 45 – 52 pkt

db+ − 53-54 pkt

bdb – 55-60 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZiMjNjYjgtYjQ0MS00ZWY1LWJiYWMtYTVlOTA1NTViZmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2209622bbc-7cb2-4b07-8b34-a97cc4a8ff15%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.