Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-U2-ZWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą w organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, umiejętność dyskusji w grupie.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę związaną z procesem zarządzania wiedzą (dobrami niematerialnymi) w różnych rodzajach organizacji jak np. przedsiębiorstwo czy uczelnia. Duży nacisk zostanie położony na psychologiczne aspekty zarządzania, samoświadomość i rozwój osobisty.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym procesem zarządzania wiedzą w różnego rodzaju organizacjach. Wiedza ta, definiowana przez pryzmat między innymi systemu własności intelektualnej, odgrywa szczególną rolę w generowaniu zarówno rozwiązań technicznych oraz oznaczeń – chronionych prawami własności przemysłowej, jak i powstawaniu utworów – pozostających w domenie prawa autorskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z psychologią biznesu, zjawiskami przeładowania informacyjnego, zarządzania projektami oraz zarządzania rozwojem osobistym. Po zakończeniu kursu student będzie w stanie identyfikować aktywa niematerialne np. w uczelni czy przedsiębiorstwie, zdobędzie wiedzę na temat ich skutecznej ochrony, jak też zarządzania własnym rozwojem. Będzie również w stanie efektywnie komunikować się w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

 A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

 M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, różne wydania

 Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

Literatura uzupełniająca:

 J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

 L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

* publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna pojęcia z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej, rozumie procesy związane z ochroną dóbr niematerialnych, potrafi sformułować strategię zarządzania wiedzą w danej organizacji, zarządzać rozwojem osobistym, a także prowadzi merytoryczną dyskusję w zakresie tematyki zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach oraz egzamin w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę związaną z procesem zarządzania wiedzą (dobrami niematerialnymi) w różnych rodzajach organizacji jak np. przedsiębiorstwo czy uczelnia. Duży nacisk zostanie położony na psychologiczne aspekty zarządzania, samoświadomość i rozwój osobisty.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym procesem zarządzania wiedzą w różnego rodzaju organizacjach. Wiedza ta, definiowana przez pryzmat między innymi systemu własności intelektualnej, odgrywa szczególną rolę w generowaniu zarówno rozwiązań technicznych oraz oznaczeń – chronionych prawami własności przemysłowej, jak i powstawaniu utworów – pozostających w domenie prawa autorskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z psychologią biznesu, zjawiskami przeładowania informacyjnego, zarządzania projektami oraz zarządzania rozwojem osobistym. Po zakończeniu kursu student będzie w stanie identyfikować aktywa niematerialne np. w uczelni czy przedsiębiorstwie, zdobędzie wiedzę na temat ich skutecznej ochrony, jak też zarządzania własnym rozwojem. Będzie również w stanie efektywnie komunikować się w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

 A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, różne wydania

 Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

Literatura uzupełniająca:

 J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

 L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

* publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)