Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do dyplomacji publicznej i komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-WDPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do dyplomacji publicznej i komunikacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

P2_W01; P2_W03; P2_W04 – student zna założenia teoretyczne głównych ujęć stosunków międzynarodowych i rozumie ich wpływ na sposób rozumienia dyplomacji publicznej

P2_W06 – student ma wiedzę na temat znaczenia mediów w dyplomacji publicznej

P2_W09; P2_W013; – student zna instytucjonalne formy realizowania dyplomacji publicznej w Polsce i innych wybranych państwach


Umiejętnosći:

P2_U01 – student potrafi rozpoznać działania realizowane w ramach dyplomacji publicznej

P2_U01; P2_U02; P2_U05 - student potrafi wskazać związek między sposobem realizowania dyplomacji publicznej a otoczeniem politycznym, religijnym i szeroko rozumianym kulturowym, w którym funkcjonuje państwo


Kompetencje społeczne:

P2_K01 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści przedmiotu zajęć,

P2_K02 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć formułując własne wypowiedzi oraz uwagi polemiczne w zgodzie z zasadami otwartej dyskusji.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do problematyki dyplomacji publicznej i komunikacji. Student zostaje zapoznany z takimi problemami jak dyplomacja – jej geneza, historyczne postacie oraz współczesne formy; sposby rozumienia dyplomacji publicznej w świetle różnych nurtów teoretycznych, w szczególności liberalizmu, realizmu klasycznego i realizmu neoklasycznego; uwarunkowania kulturowe, religijne i polityczne prowadzenia dyplomacji publicznej; instytucjonalny wymiar dyplomacji publicznej – instytucje państwowe i pozapaństwowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do problematyki dyplomacji publicznej i komunikacji. Student zostaje zapoznany z takimi problemami jak dyplomacja – jej geneza, historyczne postacie oraz współczesne formy; sposoby rozumienia dyplomacji publicznej w świetle różnych nurtów teoretycznych, w szczególności liberalizmu, realizmu klasycznego i realizmu neoklasycznego; uwarunkowania kulturowe, religijne i polityczne prowadzenia dyplomacji publicznej; instytucjonalny wymiar dyplomacji publicznej – instytucje państwowe i pozapaństwowe.

Tematy omówione na zajęciach:

• Geneza działalności dyplomatycznej

• Sztuka dyplomacji wg Francois de Callieres

• Współczesna dyplomacja – cele, narzędzia, struktura

• Prawne uwarunkowania współczesnej dyplomacji

• Dyplomacja publiczna – pojęcie i zakres znaczeniowy

• Dyplomacja klasyczna a dyplomacja publiczna – w różnych nurtach teorii stosunków międzynarodowych

• Dyplomacja publiczna a nowoczesne środki komunikacji

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja kulturalna

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja religijna

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja sportowa

• Miejsce historii w dyplomacji publicznej

• Dyplomacja publiczna Wielkiej Brytanii

• Dyplomacja publiczna Rosji

• Dyplomacja publiczna Francji

• Dyplomacja publiczna Polski – wymiar instytucjonalny

Literatura:

1. A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej, „DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO”, 1(4)/2016 s. 227-240

2. A. Woroniecka, Instytuty Polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, „DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO”, 1(1)/ 2013, s. 143-158

3. A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XVII/2010, s. 65-83

4. B. Ociepka (red.), Historia w dyplomacji publicznej, Warszawa 2015

5. B. Winid, Od triumfu niepodległości do katastrofy Jałty. Stosunki polsko-amerykańskie 1917–1945 [w:] Okiem stratega i dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku, Warszawa 2019

6. F. de Callieres, Sztuka dyplomacji, Warszawa 1929

7. G. Labuda, W. Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Warszawa 2002

8. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996

9. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008

10. Krzeczunowicz, Wprowadzenie do praktyki dyplomatycznej, Częstochowa 2005

11. M. Łakota, M. Micker, Instrumentarium przyszłego dyplomaty, Londyn 2016

12. M. M. Kobierecki, Dyplomacja sportowa. Sport jako arena prowadzenia dyplomacji międzynarodowej, „Kultura i polityka”, 17/2015, s. 109-122

13. M. Pernal, Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, Warszawa 2013

14. M. Rulski, Próba przeanalizowania polskiej polityki zagranicznej dzięki koncepcji soft power, „Symbolae Europaeae. Studia Humanistyczne Politechniki Kkoszalińskiej”, 13/2018, s. 145-159

15. M. Sikora-Gaca, W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Gorka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin 2013

16. R. Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys stosunków międzynarodowych, Toruń 2006

17. R. Zenderowski i M. Krycki, Dyplomacja publiczna diaspor. Przyczynek do rozważań, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 9/2014, s. 16-40

18. S. Gawroński, Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu narodowego, „Komunikacja Społeczna. Czasopismo Elektroniczne”, 1/2012, s. 47-55

19. W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Tychy 2004

20. W. Stankiewicz, Dyplomacja publiczna. Amerykański punkt widzenia, „Historia i polityka”, 7(14)/2012, s. 101-122

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P2_W01; P2_W03; P2_W04 – student zna założenia teoretyczne głównych ujęć stosunków międzynarodowych i rozumie ich wpływ na sposób rozumienia dyplomacji publicznej

P2_W06 – student ma wiedzę na temat znaczenia mediów w dyplomacji publicznej

P2_W09; P2_W013; – student zna instytucjonalne formy realizowania dyplomacji publicznej w Polsce i innych wybranych państwach

Umiejętnosći:

P2_U01 – student potrafi rozpoznać działania realizowane w ramach dyplomacji publicznej

P2_U01; P2_U02; P2_U05 - student potrafi wskazać związek między sposobem realizowania dyplomacji publicznej a otoczeniem politycznym, religijnym i szeroko rozumianym kulturowym, w którym funkcjonuje państwo

Kompetencje społeczne:

P2_K01 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści przedmiotu zajęć,

P2_K02 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć formułując własne wypowiedzi oraz uwagi polemiczne w zgodzie z zasadami otwartej dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie czterech elementów:

1. Przygotowanie i aktywna (w różnych formach) praca na zajęciach.

2. Każdy ze studentów musi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą dyplomacji publicznej wybranego państwa.

3. Student przygotowuje esej, w którym przedstawia, w odniesieniu do problemów omawianych na zajęciach, własny punkt widzenia na możliwe cele polskiej dyplomacji publicznej oraz sposoby ich realizacji.

Długość tekstu: 4000-6000 znaków ze spacjami.

4. Frekwencja na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Tylka
Prowadzący grup: Dominik Tylka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlhNjlhMjctM2JhMS00MDEzLWExZTUtYjdlNDA5ODlkOTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%221042b6a6-a153-430e-8ece-34f154e2cf22%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do problematyki dyplomacji publicznej i komunikacji. Student zostaje zapoznany z takimi problemami jak dyplomacja – jej geneza, historyczne postacie oraz współczesne formy; sposoby rozumienia dyplomacji publicznej w świetle różnych nurtów teoretycznych, w szczególności liberalizmu, realizmu klasycznego i realizmu neoklasycznego; uwarunkowania kulturowe, religijne i polityczne prowadzenia dyplomacji publicznej; instytucjonalny wymiar dyplomacji publicznej – instytucje państwowe i pozapaństwowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do problematyki dyplomacji publicznej i komunikacji. Student zostaje zapoznany z takimi problemami jak dyplomacja – jej geneza, historyczne postacie oraz współczesne formy; sposoby rozumienia dyplomacji publicznej w świetle różnych nurtów teoretycznych, w szczególności liberalizmu, realizmu klasycznego i realizmu neoklasycznego; uwarunkowania kulturowe, religijne i polityczne prowadzenia dyplomacji publicznej; instytucjonalny wymiar dyplomacji publicznej – instytucje państwowe i pozapaństwowe.

Tematy omówione na zajęciach:

• Geneza działalności dyplomatycznej

• Sztuka dyplomacji wg Francois de Callieres

• Współczesna dyplomacja – cele, narzędzia, struktura

• Prawne uwarunkowania współczesnej dyplomacji

• Dyplomacja publiczna – pojęcie i zakres znaczeniowy

• Dyplomacja klasyczna a dyplomacja publiczna – w różnych nurtach teorii stosunków międzynarodowych

• Dyplomacja publiczna a nowoczesne środki komunikacji

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja kulturalna

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja religijna

• Dyplomacja publiczna a dyplomacja sportowa

• Miejsce historii w dyplomacji publicznej

• Dyplomacja publiczna Wielkiej Brytanii

• Dyplomacja publiczna Rosji

• Dyplomacja publiczna Francji

• Dyplomacja publiczna Polski – wymiar instytucjonalny

Literatura:

1. A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej, „DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO”, 1(4)/2016 s. 227-240

2. A. Woroniecka, Instytuty Polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, „DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO”, 1(1)/ 2013, s. 143-158

3. A. Ziętek, Dyplomacja publiczna Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XVII/2010, s. 65-83

4. B. Ociepka (red.), Historia w dyplomacji publicznej, Warszawa 2015

5. B. Winid, Od triumfu niepodległości do katastrofy Jałty. Stosunki polsko-amerykańskie 1917–1945 [w:] Okiem stratega i dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku, Warszawa 2019

6. F. de Callieres, Sztuka dyplomacji, Warszawa 1929

7. G. Labuda, W. Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Warszawa 2002

8. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996

9. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008

10. Krzeczunowicz, Wprowadzenie do praktyki dyplomatycznej, Częstochowa 2005

11. M. Łakota, M. Micker, Instrumentarium przyszłego dyplomaty, Londyn 2016

12. M. M. Kobierecki, Dyplomacja sportowa. Sport jako arena prowadzenia dyplomacji międzynarodowej, „Kultura i polityka”, 17/2015, s. 109-122

13. M. Pernal, Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, Warszawa 2013

14. M. Rulski, Próba przeanalizowania polskiej polityki zagranicznej dzięki koncepcji soft power, „Symbolae Europaeae. Studia Humanistyczne Politechniki Kkoszalińskiej”, 13/2018, s. 145-159

15. M. Sikora-Gaca, W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Gorka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin 2013

16. R. Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys stosunków międzynarodowych, Toruń 2006

17. R. Zenderowski i M. Krycki, Dyplomacja publiczna diaspor. Przyczynek do rozważań, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 9/2014, s. 16-40

18. S. Gawroński, Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu narodowego, „Komunikacja Społeczna. Czasopismo Elektroniczne”, 1/2012, s. 47-55

19. W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Tychy 2004

20. W. Stankiewicz, Dyplomacja publiczna. Amerykański punkt widzenia, „Historia i polityka”, 7(14)/2012, s. 101-122

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Prowadzący grup: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.