Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-WDScw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02, P1_W03,

P1_U05, P1_K02

Skrócony opis:

Wprowadzenie do socjologii w formie wykładu skupia się na zapoznaniu słuchaczy z przedmiotem socjologii, głównymi teoriami i pojęciami socjologicznymi. Natomiast zadaniem Ćwiczeń z socjologii na kierunku Politologia jest przygotowanie studentów do zastosowania teorii socjologicznych do analizy procesów politycznych zachodzących obecnie w społeczeństwach w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Wybranym obszarem do Ćwiczeń z socjologii jest zagadnienie nowego autorytaryzmu stanowiącego zagrożenie dla demokracji, sygnalizowanego w literaturze politologicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają pomóc zrozumieć systemy autorytarne w historii oraz rozpoznawać współczesne formy autorytaryzmu, legitymizowanego wprawdzie w wolnych wyborach, ale jednak nie w pełni uczciwych, gdyż dokonywanych pod wpływem różnego typu manipulacji (m.in. świadczeń finansowych czy wykorzystywania religii do celów politycznych), czy wykorzystywaniu mediów utrzymywanych z podatków wszystkich obywateli, na rzecz jednej partii. Zajęcia będą polegały na prezentowaniu opracowanych w domu zagadnień z powyższej problematyki i dyskusji wokół nich.

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2019.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Giddens A., Socjologia. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 2017.

Albright M., Faszyzm. Ostrzeżenie, Wydawnictwo Poltext 2018.

Eatwell R.. Matthew Goodwin, Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację, Wyd. SONIA DRAGA, Katowice 2020.

Kłosińska K., Dobra zmian. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.

Lendvai P., Orbán. Nowy model przywództwa w Europie, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa 2019.

Levitsky S., Ziblatt D., Tak umierają demokracje, Kontakt, Łódź 2018.

Luhrmann A., Hellmeier S., Populism, Nationalism and Illiberalism: A Challenge for Democracy and Civil Society, V-Dem Institute, Gothenburg, A Publication of Heinrich Boll Foundation, February 2020.

Magyar B., Węgry. Anatomia państwa mafijnego. Czy taka przyszłość czeka Polskę?, Magam, Warszawa 2018.

Marco Revelli, The New Populism. Democracy Stares into the Abyss, Verso, London, New York 2019.

Markowski M.P., Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2019.

Pieronek T.bp, Biskupom nie wolno milczeć. Ostatnie felietony, Wyd. „Znak”, Kraków 2019.

Renton D., The New Authoritarians. Convergence on the Right, Pluto Press, London 2019.

Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford University Press, Oxford 2019.

Scurati A., Syn stulecia, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2020.

Snyder T., Droga do niewolności. Rosja. Europa. Ameryka, Znak Horyzont, Kraków 2019.

Zakaria F., Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa 2018.

Balicki J., Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny - przypadek Grecji, „Studia Europejskie”, R. 24, Nr 3. 2020, s. 25-44.

Balicki J., Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B. Rydliński, Sł. Sowiński, R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.

Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XVI (2019), No 4, s. 63-83.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P1_W02 Ma wiedzę na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.

P1_W013 Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku i ich otoczeniu.

P1_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

P1_K02 Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym, posiada doświadczenia w pracy zespołowej oraz przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać się będzie z ocen poszczególnych wystąpień, aktywności na zajęciach (udział w dyskusji) oraz przygotowanego na koniec semestru pisemnego opracowania na wcześniej ustalony temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)