Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-AOSzN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W09, PS1_W14; PS1_U10; PS1_K06

Skrócony opis:

Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością jest przedmiotem specjalizacyjnym w ramach ścieżki kształcenia, dostępnej na kierunku Praca socjalna. Treści kształcenia obejmują kwestie związane ze starością i procesem starzenia się, niepełnosprawnością i niesamodzielnością oraz zagadnienia dotyczące asystentury wobec osób starszych z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością (historia, cel, funkcje).

2. Starość jako faza ludzkiego życia (definicje, teorie i periodyzacje starości).

3. Proces starzenia się ludności w Polsce i Europie.

4. Przeobrażenia struktury rodziny i ich konsekwencje dla ludzi starszych.

5. Potrzeby i stan zdrowia ludzi starszych.

6. Środowisko zamieszkania osób starszych w tym niepełnosprawnych.

7. System opieki, pomocy i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością.

8. Niepełnosprawność - definicja, geneza, typologie, przyczyny i skutki. Skala problemu i struktura populacji.

9. Systemy orzekania o niepełnosprawności.

10. Niesamodzielność nowym ryzykiem socjalnym.

11. Rola i zadania asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością. Standard usług asystenckich

12. Praca socjalna asystenta z osobą starszą z niepełnosprawnością (cele, zasady, modele).

13-14. Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością – rozwiązania w wybranych krajach.

15. Instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe działające na rzecz osób starszych/osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef, Skalska Anna red., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via media, Gdańsk 2007.

- Krasiejko Izabela, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk”, Katowice 2010.

-Rosochacka – Gmitrzak Magdalena, Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, (w:) W kręgu zagadnień pracy socjalnej, A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk red., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 176 -193.

Literatura uzupełniająca:

- Hrynkiewicz Józefa, Halicka Małgorzata red., Niesamodzielna starość, GUS, Warszawa 2022.

- Golinowska S. red., Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Warszawa 2012

- Gąciarz B. red., Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, "Studia Socjologiczne" 2014/2.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2014), Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rozwiązania w wybranych państwach europejskich, Warszawa.

- Uścińska S., Wilmowska-Pietruszyńska A. red., Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.

- Szwałkiewicz E., Pawlak K., Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, IPiSS, Warszawa 2018.

- Żukiewicz A., (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- potrafi efektywnie posługiwać się fachową terminologią z zakresu starości i starzenia się oraz niepełnosprawności;

-potrafi wymienić i analizować teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

- potrafi opisać system pomocy i opieki osobom starszym z niepełnosprawnością;

- potrafi scharakteryzować pracę socjalną asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością;

- potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

WIEDZA:

-definiuje specyfikę starości jako fazy życia i niepełnosprawności;

-wymienia i charakteryzuje elementy teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

-rozróżnia i opisuje system pomocy i opieki osobom starszym z niepełnosprawnością;

- charakteryzuje pracę socjalną asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością;

- identyfikuje i rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

UMIEJĘTNOŚCI:

-posługuje się fachową terminologią z zakresu starości, starzenie się i niepełnosprawności;

-analizuje teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

- analizuje system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym;

- projektuje pracę socjalną asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością;

- rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

KOMPETENCJE:

- jest zorientowany na pogłębianie i doskonalenie nabytej wiedzy;

- wykazuje odpowiedzialność za pracę z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

-potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje

-docenia różnorodność metod i form pomocy

- dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem

Metody i kryteria oceniania:

1) efekt kształcenia nr 1 pn.: potrafi efektywnie posługiwać się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie posługuje się zaledwie niewielką ilością fachowej terminologii z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

-na ocenę 4 (db.): poprawnie posługuje się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowaną w trakcie zajęć terminologię z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności.

2) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 2 pn.: potrafi wymienić i analizować teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie wymienić i analizować podstawowych teorii i typologii;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie posługuje się zaledwie niewielką ilością teorii i typologii;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie posługuje się teoriami i typologiami;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie prezentować i analizować teorie i typologie.

3) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 3 pn.: potrafi opisać system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi w najprostszy sposób opisać systemu pomocy i opieki;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie opisuje system pomocy i opieki bez umiejęteności jego analizy;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie opisuje system pomocy i opieki, dokonuje jego analizy;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o systemie pomocy i opieki.

4) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 4 pn.: potrafi scharakteryzować pracę socjalną asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi w najprostszy sposób scharakteryzować pracy socjalnej asystenta;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie charakteryzuje pracę socjalną asystenta, bez umiejętności jej analizy;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie charakteryzuje pracę socjalną asystenta i umie poddać ją analizie;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie wykorzystywać przekazaną w trakcie zajęć wiedzę nt. pracy socjalnej asystenta.

5) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 5 pn.: potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie rozpoznaje zaledwie część symptomów;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie rozpoznaje symptomy;

-na ocenę 5 (bdb.): potrafi rozpoznawać symptomy, a także samodzielnie proponować metody rozwiązania problemu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef, Skalska Anna red., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via media, Gdańsk 2007.

- Krasiejko Izabela, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk”, Katowice 2010.

-Rosochacka – Gmitrzak Magdalena, Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, (w:) W kręgu zagadnień pracy socjalnej, A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk red., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 176 -193.

- Golinowska S. red., Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Warszawa 2012

- Gąciarz B. red., Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, "Studia Socjologiczne" 2014/2.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2014), Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rozwiązania w wybranych państwach europejskich, Warszawa.

- Uścińska S., Wilmowska-Pietruszyńska A. red., Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.

- Szwłkiewicz E., Pawlak K., Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, IPiSS, Warszawa 2018.

- Żukiewicz A., (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 20 godzin

Przeprowadzanie analiz - 10 godzin

Konsultacje -10 godzin

Lektura tekstów - 20 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością jest przedmiotem specjalizacyjnym w ramach ścieżki kształcenia, dostępnej na kierunku Praca socjalna. Treści kształcenia obejmują kwestie związane ze starością i procesem starzenia się, niepełnosprawnością i niesamodzielnością oraz zagadnienia dotyczące asystentury wobec osób starszych z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością (historia, cel, funkcje).

2. Starość jako faza ludzkiego życia (definicje, teorie i periodyzacje starości).

3. Proces starzenia się ludności w Polsce i Europie.

4. Przeobrażenia struktury rodziny i ich konsekwencje dla ludzi starszych.

5. Potrzeby i stan zdrowia ludzi starszych.

6. Środowisko zamieszkania osób starszych w tym niepełnosprawnych.

7. System opieki, pomocy i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością.

8. Niepełnosprawność - definicja, geneza, typologie, przyczyny i skutki. Skala problemu i struktura populacji.

9. Systemy orzekania o niepełnosprawności.

10. Niesamodzielność nowym ryzykiem socjalnym.

11. Rola i zadania asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością. Standard usług asystenckich

12. Praca socjalna asystenta z osobą starszą z niepełnosprawnością (cele, zasady, modele).

13-14. Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością – rozwiązania w wybranych krajach.

15. Instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe działające na rzecz osób starszych/osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef, Skalska Anna red., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via media, Gdańsk 2007.

- Krasiejko Izabela, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk”, Katowice 2010.

-Rosochacka – Gmitrzak Magdalena, Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, (w:) W kręgu zagadnień pracy socjalnej, A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk red., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 176 -193.

Literatura uzupełniająca:

- Hrynkiewicz Józefa, Halicka Małgorzata red., Niesamodzielna starość, GUS, Warszawa 2022.

- Golinowska S. red., Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Warszawa 2012

- Gąciarz B. red., Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, "Studia Socjologiczne" 2014/2.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2014), Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rozwiązania w wybranych państwach europejskich, Warszawa.

- Uścińska S., Wilmowska-Pietruszyńska A. red., Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.

- Szwałkiewicz E., Pawlak K., Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, IPiSS, Warszawa 2018.

- Żukiewicz A., (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) 25h


- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu 20h


- przygotowanie oraz zaprezentowanie prezentacji dotyczącej tematów zaproponowanych przez prowadzącą na zajęciach 20


- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie egzaminu pisemnego) 25


Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością jest przedmiotem specjalizacyjnym w ramach ścieżki kształcenia, dostępnej na kierunku Praca socjalna. Treści kształcenia obejmują kwestie związane ze starością i procesem starzenia się, niepełnosprawnością i niesamodzielnością oraz zagadnienia dotyczące asystentury wobec osób starszych z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością (historia, cel, funkcje).

2. Starość jako faza ludzkiego życia (definicje, teorie i periodyzacje starości).

3. Proces starzenia się ludności w Polsce i Europie.

4. Przeobrażenia struktury rodziny i ich konsekwencje dla ludzi starszych.

5. Potrzeby i stan zdrowia ludzi starszych.

6. Środowisko zamieszkania osób starszych w tym niepełnosprawnych.

7. System opieki, pomocy i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością.

8. Niepełnosprawność - definicja, geneza, typologie, przyczyny i skutki. Skala problemu i struktura populacji.

9. Systemy orzekania o niepełnosprawności.

10. Niesamodzielność nowym ryzykiem socjalnym.

11. Rola i zadania asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością. Standard usług asystenckich

12. Praca socjalna asystenta z osobą starszą z niepełnosprawnością (cele, zasady, modele).

13-14. Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością – rozwiązania w wybranych krajach.

15. Instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe działające na rzecz osób starszych/osób z niepełnosprawnością.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)