Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-IK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55245ce985014ad7ac52d9b5aec6f243%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9030e7d-a0fd-4212-bb39-5b2a3f6efcbf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W11, PS1_U10 PS1_U11 PS1_K06 PS1_K10

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedz z psychologii ogólnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, zostanie przedstawiona wiedza teoretyczna z omawianego zakresu jak również techniki praktyczne stosowane w procesie interwencji kryzysowej.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie.

2. Modele interwencji kryzysowej

3.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

4.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

5.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

6.Kryzys utraty – żałoba

7.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

8.Napaść seksualna

9.Przemoc ze strony partnera

10.Kryzys nałogu

11.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

12.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

13.Interwencja związana z porwaniem zakładników

14.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

15.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5. Kurtyka-Chałas J., Truszkowska J., Żałoba i strata – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

6. Kurtyka-Chałas J. Poczucie osamotnienia u kobiet doświadczających straty męża. [w] Wasilewska-Ostrowska K. (red.) Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne. Difin, Warszawa 2019, s. 85-108.

7.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007.

8. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009) „Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka”. [W] S. Steuden, K. Janowski Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: WN KUL, s.123-144

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW_01 - Student zna metody diagnozowania i interwencji kryzysowej stosowane w pracy socjalnej

EW_02 - Student potrafi wskazać podstawowe teorie z zakresu interwencji kryzysowej.

EW_03 - Student posiada wiedzę teoretyczną na temat omówionych sytuacji kryzysowych.

Umiejętności:

EU_01 - Student potrafi proponować rozwiązania dla sytuacji interwencyjnych i umie przewidywać ich skutki

EU_01 - Student zna i potrafi zastosować metody interwencji kryzysowej dla poszczególnych sytuacji kryzysowych

Kompetencje:

EK_01 - Student szanuje różnice kulturowe

EK_02 - Student rozumie potrzebę współpracy wielospecjalistycznej dla celów optymalizowania procesu pomocowego.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu teorii interwencji kryzysowej, nie zna podstawowych rodzajów interwencji kryzysowej, nie potrafi wskazać oddziaływań interwencyjnych dostosowanych do problemu klienta, nie rozumie idei współpracy wielospecjalistycznej.

Na ocenę dost (3) - student posiada dostateczną wiedzę z zakresu teorii interwencji kryzysowej, zna niektóre rodzaje interwencji kryzysowej, potrafi wskazać kilka oddziaływań interwencyjnych dostosowanych do problemu klienta, dostatecznie rozumie ideę współpracy wielospecjalistycznej.

Na ocenę dobrą (4) - student posiada dobrą wiedzę z zakresu teorii interwencji kryzysowej, zna większość rodzajów interwencji kryzysowej, potrafi wskazać kilkanaście oddziaływań interwencyjnych dostosowanych do problemu klienta, rozumie ideę współpracy wielospecjalistycznej.

Na ocenę bardzo dobrą (5) - student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu teorii interwencji kryzysowej, zna większość rodzajów interwencji kryzysowej, potrafi wskazać wiele różnorodnych oddziaływań interwencyjnych dostosowanych do problemu klienta, rozumie ideę współpracy wielospecjalistycznej i potrafi ją zastosować w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, zostanie przedstawiona wiedza teoretyczna z omawianego zakresu jak również techniki praktyczne stosowane w procesie interwencji kryzysowej.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie, modele interwencji kryzysowej

2.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

3.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

4.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

5.Kryzys utraty – żałoba

6.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

7.Napaść seksualna

8.Przemoc ze strony partnera

9.Kryzys nałogu

10.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

11.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

12.Interwencja związana z porwaniem zakładników

13.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

14.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, zostanie przedstawiona wiedza teoretyczna z omawianego zakresu jak również techniki praktyczne stosowane w procesie interwencji kryzysowej.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie.

2. Modele interwencji kryzysowej

3.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

4.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

5.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

6.Kryzys utraty – żałoba

7.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

8.Napaść seksualna

9.Przemoc ze strony partnera

10.Kryzys nałogu

11.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

12.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

13.Interwencja związana z porwaniem zakładników

14.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

15.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5. Kurtyka-Chałas J., Truszkowska J., Żałoba i strata – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

6. Kurtyka-Chałas J. Poczucie osamotnienia u kobiet doświadczających straty męża. [w] Wasilewska-Ostrowska K. (red.) Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne. Difin, Warszawa 2019, s. 85-108.

7.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007.

8. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009) „Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka”. [W] S. Steuden, K. Janowski Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: WN KUL, s.123-144

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)