Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gerontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gerontologii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kstałcenia

PS1_W08; PS1_W09; PS1_W14; PS1_U01; PS1_U04, PS1_K02

Skrócony opis:

Program kursu przewiduje prezentację podstawowej wiedzy z zakresu starości, starzenia się, sytuacji osób starszych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką starości i starzenia się. Kurs ma na celu prezentację podstawowej wiedzy z gerontologii społecznej w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

2. Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

4. Worach-Kardas H., Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015

5. Wawrzyniak J. K., Chabior A., Fabiś A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Zrałek M. red., Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012

2. Bugajska B., Timoszyk-Tomczak C., Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014

3. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

4. Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

5. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010

6. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

7. Makuch M., Maroń M., Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

8. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

9. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014

10. Błachnio A., Starość non profit: wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012

11. M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

Zna i rozumie koncepcję bio - socjo -kulturową rozwoju człowieka, posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

Posiada wiedzę na temat środowisk, grup i więzi społecznych (rodzinnych, ekonomicznych, kulturalnych, politycznych, prawnych) istotnych dla pracy socjalnej w kontekście osób starszych.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji osób starszych, rodzin, społeczności.

Kompetencje:

Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin

Konsultacje - 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MyZGEyN2YtOGQ4Ni00ODMzLTkyNzQtYWVmYzVlMjY4MTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228f960e76-f7d3-4513-be53-1182ec2c3828%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone zdalnie (MS Teams)

Program kursu przewiduje prezentację podstawowej wiedzy z zakresu starości, starzenia się, sytuacji osób starszych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką starości i starzenia się. Kurs ma na celu prezentację podstawowej wiedzy z gerontologii społecznej w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

2. Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

4. Worach-Kardas H., Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015

5. Wawrzyniak J. K., Chabior A., Fabiś A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Zrałek M. red., Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012

2. Bugajska B., Timoszyk-Tomczak C., Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014

3. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

4. Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

5. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010

6. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

7. Makuch M., Maroń M., Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

8. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

9. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014

10. Błachnio A., Starość non profit: wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012

11. M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008

Wymagania wstępne:

Konwersatorium jest prowadzone zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z zaliczenia pisemnego. Zaliczenie ma formę testu zdalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program kursu przewiduje prezentację podstawowej wiedzy z zakresu starości, starzenia się, sytuacji osób starszych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką starości i starzenia się. Kurs ma na celu prezentację podstawowej wiedzy z gerontologii społecznej w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

2. Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

4. Worach-Kardas H., Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015

5. Wawrzyniak J. K., Chabior A., Fabiś A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Zrałek M. red., Przestrzenie starości, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012

2. Bugajska B., Timoszyk-Tomczak C., Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014

3. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

4. Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

5. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010

6. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

7. Makuch M., Maroń M., Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

8. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

9. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014

10. Błachnio A., Starość non profit: wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012

11. M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z zaliczenia pisemnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.