Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W15;

PS1_U15; PS1_K01;

PS1_K08

Wymagania wstępne:

Zasady pisowni, stylu w języku polskim.

Skrócony opis:

Celem jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. Celem jest przygotowanie rozpraw licencjackich koniecznych do ukończenia studiów pierwszego stopnia. Napisanie prac ma nauczyć studentów samodzielnej pracy badawczej, wstępnie przygotować do pisania publikacji naukowych. Celem

seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy licencjackiej (na koniec semestru letniego).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do seminarium. Zapoznanie z treścią Sylabusa.

2. Omówienie zasad współpracy oraz warunków zaliczenia.

3. Zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac licencjackich.

4. Zasady dotyczące wykorzystania i dokumentowania źródeł informacji zastosowanych w pracy: prawa autorskie, cytowania, odnośniki, przypisy.

5. Ustalenie tematów prac z uwzględnieniem obszaru zainteresowania studenta.

6. Konstrukcja, analiza i ocena planu pracy w kontekście zaproponowanego tematu.

7. Formatowanie Bibliografii w teście oraz konstrukcja zbiorcza.

8. Analiza i ocena planu pracy w odniesieniu do tematu.

9. Prezentacja oraz analiza poszczególnych Rozdziałów pracy.

10. Redakcja Zakończenia pracy.

11. Omówienie prac.

12. Weryfikacja naniesionych poprawek.

13. Ocena prac.

14. Podsumowanie wraz z omówieniem oraz uwagami dotyczącymi przedstawionych prac licencjackich.

15. Zaliczenie seminarium.

Literatura:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.

Ponadto literatura indywidualnie dopasowana do tematu pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W01

Zna podstawy badań naukowych systemu nauk, ich relacji, w szczególności

potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy

socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki,

andragogiki, socjologii, psychologii).

PS1_W15

Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w

zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście

zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności

w odniesieniu do środowiska nowych mediów.Zna konsekwencje złamania prawa autorskich.

PS1_U15

Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim (oraz

wybranym obcym)dotyczące problematyki społecznej, w

szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją

wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i

wykorzystuje zróżnicowane źródła. Pracę opiera na teoriach z zakresu pracy socjalnej.

PS1_K01

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii. Potrafi powiązać teorie

PS1_K08

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego. Potrafi doskonalić warsztat dotyczący pisania pracy licencjackiej.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia jest dokonywana w sposób ciągły na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz uczestnictwa i aktywności na zajęciach - omówienia i dyskusji nad przedłożonym konspektem zawierającym pełną prezentację problematyki, a następnie nad fragmentami pracy licencjackiej.

Szczególnie ważna jest: terminowość oraz systematyczność tj. praca według indywidualnego harmonogramu, dbałość metodologiczna, korzystanie z różnorodnych źródeł w pracy licencjackiej, dbałość edytorska przygotowanej pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest terminowe oddanie całej pracy, spełniającej wymogi stawiane pracom licencjackim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem jest przygotowanie rozpraw licencjackich koniecznych do ukończenia

studiów pierwszego stopnia. Napisanie prac ma nauczyć studentów samodzielnej

pracy badawczej, wstępnie przygotować do pisania publikacji naukowych. Celem

seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy licencjackiej (na

koniec semestru letniego).

Literatura:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Gierz W., Jak napisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2000.

3. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, WSE, Warszawa 2000.

4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.

Ponadto literatura indywidualnie dopasowana do tematu pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Ocena efektów kształcenia jest dokonywana w sposób ciągły na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz uczestnictwa i aktywności na zajęciach - omówienia i dyskusji nad przedłożonym konspektem zawierającym pełną prezentację problematyki, a następnie nad fragmentami pracy licencjackiej.

Szczególnie ważna jest: terminowość oraz systematyczność tj. praca według indywidualnego harmonogramu, dbałość metodologiczna, korzystanie z różnorodnych źródeł w pracy licencjackiej, dbałość edytorska przygotowanej pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest terminowe oddanie całej pracy, spełniającej wymogi stawiane pracom licencjackim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kawińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kawińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)