Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W06; PS1_U11; PS1_K01; PS1_K06.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom technologii informatycznych oraz nauczanie wykorzystania narzędzi technologii informatycznych we wspomaganiu nauki, prac badawczych oraz organizacji warsztatu pracy. Zapoznanie studentów z podstawami pracy z narzędziami z obszaru technologii informacyjnych.

Literatura:

Wybrana literatura specjalistyczna z zakresu obsługi pakietu biurowego Microsoft Office:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

2. J. Walkenbach, M. Alexander, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

3. M. Alexander, J. Decker, B. Wehbe, Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

4. C. Carlberg, Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

5. B. Jelen, R. Collie, Power Pivot dla Excela. Zaawansowane możliwości, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

6. P. Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

7. G. Kowalczyk, Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

8. L. Joan, Microsoft PowerPoint 2016. Krok po kroku. Pliki ćwiczeń, Wydawnictwo Promise.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W01 – student zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii).

PS1_W06 – student zna modele pomocy społecznej; zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

PS1_U11 – student umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki, interwencji.

PS1_K01 – student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

PS1_K06 – student uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin.

Konsultacje - 10 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godzin.

Łącznie 60 godzin / 30 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności.

2. Ocenie podlegać będą projekty przygotowane przez uczestników kursu z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office.

Dla teoretycznych i praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności nie potrafi określić miejsca wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), nie zna modeli pomocy społecznej oraz nie zna i nie rozumie koncepcji wielosektorowości pomocy społecznej.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności nie w pełni potrafi określić miejsca wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), nie w pełni zna modele pomocy społecznej oraz nie w pełni zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę dotyczącą podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności w stopniu podstawowym potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w stopniu podstawowym zna modele pomocy społecznej oraz w stopniu podstawowym zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności w stopniu umiarkowany, potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w stopniu umiarkowanym zna modele pomocy społecznej oraz w stopniu umiarkowanym zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni wiedzę dotyczącą podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności niemal w pełni potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), niemal w pełni zna modele pomocy społecznej oraz niemal w pełni zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada w pełni wiedzę dotyczącą podstaw filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności w pełni potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarnego charakteru (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii), w pełni zna modele pomocy społecznej oraz w pełni zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki, interwencji.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz nie uznaje i nie szanuje różnych punktów widzenia determinowanych odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz nie w pełni uznaje i nie w pełni szanuje różnych punktów widzenia determinowanych odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz w stopniu podstawowym uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz w stopniu umiarkowanym uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz niemal w pełni uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii oraz w pełni uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Wybrana literatura specjalistyczna z zakresu obsługi pakietu biurowego Microsoft Office:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

2. J. Walkenbach, M. Alexander, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

3. M. Alexander, J. Decker, B. Wehbe, Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

4. C. Carlberg, Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

5. B. Jelen, R. Collie, Power Pivot dla Excela. Zaawansowane możliwości, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

6. P. Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

7. G. Kowalczyk, Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

8. L. Joan, Microsoft PowerPoint 2016. Krok po kroku. Pliki ćwiczeń, Wydawnictwo Promise.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.