Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-WdPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W03; PS1_U04; PS1_K01, PS1_K12

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę pracy socjalnej z uwzględnieniem wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych.

Pełny opis:

ĆWICZENIA

Treści merytoryczne:

1. Wybrane teorie pracy socjalnej

2. Praca socjalna a podejścia ukierunkowane metodologicznie

3. Realia socjalne w środowisku miejskim i wiejskim

4. Społeczność lokalna w pracy socjalnej

5. Badania na rzecz pracy socjalnej - podstawy metodologiczne

6. Warsztat pracy pracownika socjalnego

Literatura:

ĆWICZENIA:

Literatura obowiązkowa:

1.Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019

2.Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

3.Paweł Stanisław Czarnecki, Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

ĆWICZENIA

Literatura uzupełniająca:

1.Jolanta Sokołowska, Jolanta Wojciechowska, Małgorzata Szpunar, Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

2.Barbara Bąbska, Marek Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

3.Anna Dunajska, Marek Stanisław, Marcin Boryczko, Praca Socjalna W Środowisku Lokalnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

4.Jakub Niedbalski, Status prawny i społeczny pracownika socjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność na zajęciach - możliwość uzyskania 4 pkt.

3. Kolokwium sprawdzające znajomość zadanej do przeczytania literatury - możliwość uzyskania 8 pkt.

4. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - możliwość otrzymania 8 pkt.

Student może uzyskać łącznie 20 pkt.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt. - bardzo dobry

18 - 17 pkt. - dobry +

16 - 15 pkt. - dobry

14 -13 pkt. - dostateczny +

12 - 11 pkt. - dostateczny

poniżej 11 pkt. - niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NTBmMWYtYTgyYS00MWEzLWJjZjAtMjJlZmY5NTc0MmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę pracy socjalnej z uwzględnieniem wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych.

Pełny opis:

ĆWICZENIA

Treści merytoryczne:

1. Wybrane teorie pracy socjalnej

2. Praca socjalna a podejścia ukierunkowane metodologicznie

3. Realia socjalne w środowisku miejskim i wiejskim

4. Społeczność lokalna w pracy socjalnej

5. Badania na rzecz pracy socjalnej - podstawy metodologiczne

6. Warsztat pracy pracownika socjalnego

Literatura:

ĆWICZENIA:

Literatura obowiązkowa:

1.Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019

2.Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

3.Paweł Stanisław Czarnecki, Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

ĆWICZENIA

Literatura uzupełniająca:

1.Jolanta Sokołowska, Jolanta Wojciechowska, Małgorzata Szpunar, Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

2.Barbara Bąbska, Marek Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

3.Anna Dunajska, Marek Stanisław, Marcin Boryczko, Praca Socjalna W Środowisku Lokalnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

4.Jakub Niedbalski, Status prawny i społeczny pracownika socjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia prowadzone są w MS TEAMS.

Link do przedmiotu pn. wprowadzenie do pracy socjalnej (ćwiczenia): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NTBmMWYtYTgyYS00MWEzLWJjZjAtMjJlZmY5NTc0MmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d

UWAGA: nie wyrażam zgody na nagrywanie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.