Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: S2A_W01, S2A_W04, S2A_W05. Umiejętności: S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03. Kompetencje społeczne: S2A_K01, S2A_K02, S2A_K04.

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

- Zajęcia wprowadzające

- Antropologia zarys dyscypliny

- Podstawowe pojęcia i siatka znaczeń

- Centralne pojęcie: Kultura

- Kultura vs. kultury

- Antropogeneza

- Podstawy myślenia pierwotnego

- Teorie i szkoły antropologiczne: począwszy od ewolucjonizmu

- Teorie i szkoły antropologiczne

- Nurty i szkoły antropologiczne

- Komunikacja: kultura oralna

- Rodzina i struktura społeczna

- Antropologia stosowana

- Konsumpcja i jej konsekwencje: uniformizacja, hybrydyzacja

- Procesy globalizacji

Literatura:

Literatura:

Burszta J.W, Antropologia kultury, Poznań 1998 (lub nowsze wydanie). Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006 (lub nowsze wydanie). Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość, Kraków 1991.

Levi Strauss, C., Mit i znaczenie, tłum. M. Eccles, R. Wiśniewski, redakcja naukowa i wstęp do wydania polskiego, A. Wójtowicz, Warszawa 2020.

Boas, F., Antropologia a życie współczesne, tłum. Konrad Siekierski, redakcja naukowa i wstęp do wydania polskiego J. Różański J., R. Wiśniewski, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie czym jest dyscyplina, zna genezę dyscypliny, posługuje się siatką pojęciową, zna kluczowe dla dyscypliny teorie i podejścia oraz klasyczne szkoły. Student zna teoretyczne i praktyczne znaczenia kluczowych problemów dla dyscypliny.

Umiejętności:

Student potrafi interpretować teksty z antropologii kulturowej. Posiada umiejętności analizy powiązań sfery: kultury i społecznej oraz ich wzajemnych relacji; zapoznaje się z funkcjonowaniem instytucji kultury, reguł ich funkcjonowania oraz społecznych aspektów tak w wymiarze powstania i zmiany jak i skutków oddziaływania.

Kompetencje:

Student posiada kompetencje w zakresie umożliwiającym prowadzenia samodzielnej analizy kontekstualnej, ale przede wszystkim posiada odpowiednie kompetencje praktycznej analizy opisywanych zjawisk i zastosowania ich do konkretnych empirycznych sytuacji.

Udział w wykładzie:

30 godz.

Przygotowanie do egzaminu:

30 godz.

Samodzielna analiza materiałów:

10 godz.

Konsultacje:

5 godz.

RAZEM 75 godz.= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wiśniewski
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

Pełny opis:

- Zajęcia wprowadzające

- Antropologia zarys dyscypliny

- Podstawowe pojęcia i siatka znaczeń

- Centralne pojęcie: Kultura

- Kultura vs. kultury

- Antropogeneza

- Podstawy myślenia pierwotnego

- Teorie i szkoły antropologiczne: począwszy od ewolucjonizmu

- Teorie i szkoły antropologiczne

- Nurty i szkoły antropologiczne

- Komunikacja: kultura oralna

- Rodzina i struktura społeczna

- Antropologia stosowana

- Konsumpcja i jej konsekwencje: uniformizacja, hybrydyzacja

- Procesy globalizacji

Literatura:

Burszta J.W, Antropologia kultury, Poznań 1998 (lub nowsze wydanie). Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006 (lub nowsze wydanie). Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość, Kraków .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wiśniewski
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)