Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-EFwAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie problemu edukacji w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy jakością edukacji a rozwojem społeczno-gospodarczym poszczególnych państw. W trakcie wykładu zostaną przybliżone zarówno definicje rozwoju, jak i definicje edukacji i jakości edukacji oraz sposoby ich pomiaru przyjmowane na przestrzeni ostatnich 60 lat przez organizacje międzynarodowe takie jak EU, World Bank, czy UNICEF. Ponadto omówiona zostanie historia edukacji w krajach Afryki subsaharyjskiej, z uwzględnieniem polityki edukacyjnej i językowej prowadzonej przez kolonizatorów, jak i przez współczesne niepodległe państwa afrykańskie. W trakcie wykładu zostanie zwrócona szczególna uwaga na kwestie związane z prowadzeniem edukacji w językach obcych.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną podjęte cztery grupy tematyczne:

1) W pierwszej części wykładu zostanie przybliżony region Afryki subsaharyjskiej oraz wyjaśnione zostaną terminy I, II i III świat, Globalna Północ- Globalne Południe oraz ich geneza. Następnie zostanie zdefiniowane pojęcie rozwoju, wskazanie jego wskaźników i miar oraz wyjaśnienie znaczenia przyjmowania różnych miar rozwoju we współczesnym świecie.

2) W drugiej części wykładów zostanie przedstawiona historia edukacji formalnej w Afryce Subsaharyjskiej. Zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje polityki edukacyjnej i językowej prowadzonej przez kolonizatorów w poszczególnych państwach afrykańskich oraz na rolę i znaczenie szkolnictwa prowadzonego systematycznie od XIX wieku przez misje chrześcijańskie.

3) Kolejna grupa tematyczna obejmować będzie zagadnienia związane z jakością edukacji oraz przybliżone zostaną współczesne programy pomiaru edukacji na świecie PISA, PASEC, SACMEQ. W tej części omówiony zostanie poziom edukacji w Afryce subsaharyjskiej, przyczyny oraz konsekwencje niskiej jakości edukacji w tym regionie.

4) Na koniec poruszona zostanie kwestia zróżnicowania językowego w Afryce subsaharyjskiej. Zostanie przybliżony problem edukacji w obcych językach, podane zostaną argumenty za i przeciw kontynuowaniu obecnej polityki językowej w zakresie edukacji w krajach afrykańskich. Ponadto zostaną przedstawione wyniki badań własnych prowadzonych wśród malgaskich uczniów na Madagaskarze.

Literatura:

A. Sen, Rozwój i wolność; Poznań 2002;

M. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;

K. Lendzion, Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019;

K. Lendzion, Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku, [w:] A. Potasińska, A. Wołk (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa: UKSW 2015, s. 79-92;

K. Lendzion, Bariery społeczno-kulturowe w dostępie do edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, „Studia edukacyjne”, 2015 nr 35, s. 235-250.

K. Lendzion, Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania na Madagaskarze w szkołach elementarnych, „Annales Missiologici Posnanienses” 21(2016);

K. Lendzion, „Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym” a jakość nauczania – bilans realizacji drugiego Milenijnego Celu Rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, 41-65;

K. Lendzion, Dylematy wyboru języka edukacji szkolnej na Madagaskarze a system edukacji konfesyjnej, w: Kościoły i religie. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, M. Sroczyńska, S. H. Zaręba (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 329-344;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- wiedza - student wyjaśnia genezę pojęć Afryka subsaharyjska, Globalna Północ-Globalne Południe, rozumie pojęcia "rozwój społeczny", "jakość edukacji" oraz zna i rozumie różnice wynikające ze stosowania różnych wskaźników ich pomiaru. Student omawia historię edukacji formalnej w Afryce subsaharyjskiej, ze wskazaniem przyczyn i skutków kolonialnej polityki językowej oraz znaczenie misji chrześcijańskich z zakresie rozwoju edukacji. Ponadto charakteryzuje stan współczesnej oświaty oraz wskazuje przyczyny niskiej jakości kształcenia w regionie Afryki subsaharyjskiej.

- umiejętności - student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej. Porównuje różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji.

- kompetencje - student potrafi prowadzić dyskusję podejmującą kwestię rozwoju i edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej, zachowuje otwartość na poznawanie i próbę zrozumienia problemów krajów rozwijających się

opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 h;

- przygotowanie do egzaminu - 25 h;

- opracowanie i przedstawienie na zajęciach wybranego tekstu - 15 h -

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę ndst. student nie potrafi wyjaśnić pojęć "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", nie potrafi wymienić najważniejszych konsekwencji polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji;

- na ocenę dst. student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji;

- na ocenę db. student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić i omówić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji, charakteryzuje stan edukacji w Afryce subsaharyjskiej;

- na ocenę bdb student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić i omówić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji, charakteryzuje współczesny stan edukacji w Afryce subsaharyjskiej oraz wskazuje i omawia główne przyczyny niskiej jakości kształcenia w tym regionie;

efekt kształcenia umiejętności:

- na ocenę ndst. student nie potrafi ze zrozumieniem czytać tekstów podejmujących problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej;

- na ocenę dst. student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej;

- na ocenę db student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej i potrafi porównać różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji;

- na ocenę bdb student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej i potrafi porównać różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji, podejmuje próbę własnej oceny współczesnego stanu edukacji w Afryce subsaharyjskiej;

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie:

- oceny uzyskanej z pisemnego egzaminu końcowego;

- oceny przygotowanego i omówionego przez studenta w trakcie zajęć wybranego artykułu z podanej przez prowadzącego listy tekstów;

- obecności i aktywności na zajęciach;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Strona przedmiotu: http://zobkzwr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

wykład w roku akademickim 2020/2021 jest prowadzony w trybie zdalnym (on-line - synchronicznie przy wykorzystaniu platformy Teams oraz asynchronicznie przy wykorzystanu platformy Moodle)

egzamin będzie przeprowadzony na platformie Moodle/Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

zakres tematyczny - semestr zimowy 2021/2022

1. Afryka subsaharyjska:

- pojęcia – Afryka subsaharyjska, Globalne Południe – Globalna Północ;

- definicja rozwoju, pomiar rozwoju, wskaźnik HDI;

- poziom rozwoju regionu na tle innych części świata;

- Afrykańska młodzież - The African Youth Survey 2020

2. Historia edukacji formalnej w Afryce:

- trzy typy edukacji w Afryce;

- pierwsze szkoły misyjne;

- okres kolonialny;

3. Jakość edukacji w Afryce subsaharyjskiej:

- jakość edukacji;

- pomiar jakości edukacji – PASEC, SACMEQ;

4. Nowe media w edukacji w Afryce

- dostęp do Internetu w Afryce

- dostęp do elektryczności a jakość edukacji

5. Edukacja a język:

- zróżnicowanie językowe Afryki;

- konsekwencje edukacji w języku obcym;

Literatura:

Chikowitz Family Foundation. (2020). The rise of Afro-optimism: African youth survey 2020 [Survey]. Ichikowitz Family Foundation;

The geography of energy and education: Leaders, laggards, and lessons for achieving primary and secondary school electrification, Benjamin K. Sovacool, Sarah E. Ryan, Renewable and Sustainable Energy Reviews 58(2016) 107-123.

A. Sen, Rozwój i wolność; Poznań 2002;

M. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;

K. Lendzion, Dwa języki – dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019,

K. Lendzion, Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku, [w:] A. Potasińska, A. Wołk (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa: UKSW 2015, s. 79-92;

K. Lendzion, Bariery społeczno-kulturowe w dostępie do edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, „Studia edukacyjne”, 2015 nr 35, s. 235-250.

K. Lendzion, Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania na Madagaskarze w szkołach elementarnych, „Annales Missiologici Posnanienses” 21(2016);

K. Lendzion, „Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym” a jakość nauczania – bilans realizacji drugiego Milenijnego Celu Rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, 41-65;

K. Lendzion, Dylematy wyboru języka edukacji szkolnej na Madagaskarze a system edukacji konfesyjnej, w: Kościoły i religie. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, M. Sroczyńska, S. H. Zaręba (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 329-344;

Wymagania wstępne:

zajęcia prowadzone w formie on line na platformie Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.